Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00

Telefon er bemannet:
mandag-fredag kl. 10-15

E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2020; spm.nr. 12676, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 11.03.2020

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Langtidsbruk av tetrasyklin mot biologisk behandling ved hidradenitis suppurativa

Dato for henvendelse: 11.03.2020

RELIS database 2020; spm.nr. 12676, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: Hvilken risiko innebærer lang tids bruk av tetracykliner?

En hudlege får henvist pasienter med hidradenitis suppurativa (HS) for vurdering av adalimumab som behandling.

Pasientene har hatt svært god effekt av tetrasyklin 250 mg x 2 i inntil flere tiår med enkelte korte pauser. Ingen av pasientene har objektive eller subjektive bivirkninger.

Vil risiko ved bruk av tetracykliner for HS over lang tid være så stor store for at man bør forsøke biologisk behandling selv om dette kan medføre fare for bivirkninger og behandlingssvikt?

SVAR: Vurdering
Vi kan ikke gi et entydig svar på om langvarig antibiotikabruk bør erstattes med adalimumab ved hidradenitis suppurativa.

Hovedproblemet med langvarig tetrasyklinbruk er fare for antibiotikaresistens, og behandlingen bør bare unntaksvis vare utover 2-6 måneder. Adalimumab er et svært kostbart alternativ, med fare for terapisvikt og risiko for infeksjoner.

Nytte og risiko bør vurderes individuelt, og fordeler og ulemper ved behandlingsalternativene bør diskuteres med pasienten.

Forebyggende tiltak som røykeslutt og vektnedgang kan være aktuelle. Retinoider og dapson kan forsøkes.

Generelle forsiktighetsregler
Tetrasykliner inkorporeres i voksende beinvev, og skal derfor ikke brukes av barn og ungdom i vekst, eller hos gravide for å unngå skade på beinvev og tenner. Tetrasykliner er også fototoksiske, og kan gi hudreaksjoner ved soleksponering (1).

Antibiotikaresistens
Generelt bør langvarig antibiotikabehandling unngås, dette gjelder særlig bredspektrede antibiotika som tetrasykliner.

Veileder for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten gir ikke entydige anbefalinger om hvor lenge antibiotika bør brukes ved HS. Det angis at behandlingstid med antibiotika er avhengig av klinisk respons, ofte 2-6 måneder (2).

I en studie blant 137 pasienter fant man resistente bakterier i purulent materiale fra HS-lesjoner i 85 % av tetrasyklinbehandlede. Tilsvarende tall for andre antibiotika var klindamycin 66%, rifampicin 69%, penicillin 70%, ciprofloksacin 74% og erytromycin 89% (3).

I en annen studie fant man at pasienter som brukte klindamycin lokalt hadde høyere forekomst av resistente gule stafylokokker sammenlignet med pasienter som ikke brukte antibiotika (63% mot 17%). Dette gjaldt også peroral ciprofloksacin (100% mot 10%) og peroral trimetoprim/sulfametoksazol (88% mot 0%). For peroral klindamycin og tetrasykliner var det imidlertid ingen økt forekomst av
resistente gule stafylokokker (4).

Adalimumab
Adalimumab er dokumentert effektivt etter 12 uker, men mange pasienter har begrenset effekt. Sammenlignet med placebo responderte 41% mot 26% og 58% mot 27% i to studier (5). Preparatomtalen (SPC) åpner for at antibiotikabehandling kan fortsette om nødvendig (6).

Ulemper ved adalimumab er den høye kostnaden. Vedlikeholdsbehandling koster >5000 kr for en ukes behandling, mer enn 100 ganger mer enn tetrasyklin. Adalimumab øker risikoen for infeksjoner og sannsynligvis enkelte kreftformer (1,6).

Andre tiltak
Forebyggende tiltak kan redusere behovet for langvarig antibiotikabehandling. Røykeslutt og vektnedgang ved overvekt anbefales i tillegg til hygieneråd. For kvinner i fertil alder med prevensjonsbehov kan antiandrogen kombinasjons-p-pille med cyproteron og etinyløstradiol (Diane) være nyttig. Retinoider som acitretin og isotretinoin, eventuelt dapson, kan være aktuelle for å dempe inflammasjon (5).

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Tetracyclin. https://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 12. juni 2017).
  2. 2. Huldt-Nystrøm T, Rørtveit S. Hidradenitis suppurativa (HS). Lindbæk M (red). Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Oslo: Helsedirektoratet, Sist oppdatert 21.10.2016.
  3. 3. Bettoli V, Manfredini M et al. Rates of antibiotic resistance/sensitivity in bacterial cultures of hidradenitis suppurativa patients. J Eur Acad Dermatol Venereol 2019; 33(5): 930-6.
  4. 4. Fischer AH, Haskin A et al. Patterns of antimicrobial resistance in lesions of hidradenitis suppurativa. Journal of the American Academy of Dermatology 2017; 76(2): 309-13.
  5. 5. Norsk elektronisk legehåndbok. Hidradenitis suppurativa. https://legehandboka.no/ (Sist endret: 12. desember 2017).
  6. 6. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Humira. https://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 16. mai 2019).