Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00

Telefon er bemannet:
mandag-fredag kl. 10-15

E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2020; spm.nr. 12743, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 30.03.2020

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Catapresan ved puls mellom 50-60 og normalt blodtrykk?

Dato for henvendelse: 30.03.2020

RELIS database 2020; spm.nr. 12743, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: Kan Catapresan (klonidin) gis til pasienter med puls mellom 50-60 og normalt blodtrykk?

SVAR: VURDERING
Vi kjenner ikke pasienten utover puls og blodtrykk. Vi kjenner ikke indikasjonen for oppstart med klonidin eller pasientens alder, og vet ikke hvorfor pulsen er noe lav, om pasienten har risiko for å bli bradykard, om pasienten har annen sykdom, eller om pasienten bruker andre legemidler. Vi anbefaler at hver enkelt pasient vurderes utfra sykdomsbilde og eventuell bruk av andre legemidler før eventuell oppstart med klonidin. Kardiolog kan konfereres dersom det er tvil om pasienten kan starte med klonidin i forhold til hjertefunksjon.

VIRKEMEKANISME OG BIVIRKNINGER
Klonidin virker ved å stimulere sentrale alfaadrenerge reseptorer. Netto gir dette effekter som blant annet redusert hjerterate og redusert blodtrykk. Kjente bivirkninger ved bruk av klonidin er; sinusbradykardi (mindre vanlig), AV-blokk (sjeldent) og bradyarytmi (ikke kjent frekvens).

KONTRAINDIKASJONER OG FORSIKTIGHETSREGLER
Overfølsomhet ovenfor virkestoffet eller hjelpestoffene.
Bruk av klonidin er kontraindisert hos pasienter med alvorlig bradyarytmi som resultat av SSS (sick sinus syndrome) eller AV-blokk grad 2 eller 3.

De hypotensive effektene av klonidin kan redusere perfusjon og forverre iskemi hos pasienter med cerebrovaskulær sykdom, nylig gjennomgått hjerteinfarkt og alvorlig hjertesvikt. Klonidin kan forverre sinusknute dysfunksjon og AV-blokk, særlig hos pasienter som tar andre sympatomimetika. Siden klonidin reduserer hjerterate og blodtrykk bør legemidlet brukes med forsiktighet til pasienter med en historie med hypotensjon, bradykardi eller dehydrering. Pasienter med tidligere synkope skal også bruke klonidin med forsiktighet.

Som for andre antihypertensive legemidler bør behandling med klonidin overvåkes nøye hos pasienter med hjertesvikt eller alvorlig koronar hjertesykdom.

AHA (American Heart Association) anbefaler at anamnese på familiær hjertesykdom tas og at fysisk undersøkelse gjøres før oppstart av klonidin. EKG anbefales (1,2).Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Catapresan. https://www.legemiddelsok.no/ (Søk: 27. mars 2020).
  2. 2. Clinical Pharmacology database. Clonidine. Elsevier, Inc. https://www.clinicalkey.com/pharmacology/login (Søk: 27. mars 2020).