Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: Send ditt tlf.nr. per e-post og vi ringer tilbake (kl. 08.30 -15.30).
E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2020; spm.nr. 12776, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 03.04.2020

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Behandling av skabb hos barn under ett år og 15 kg

Dato for henvendelse: 03.04.2020

RELIS database 2020; spm.nr. 12776, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: En lege spør om behandling av skabb hos et barn på 11 måneder, vekt under 15 kg og manglende effekt av Nix (permetrin) lokalbehandling. Husstanden angis å være adekvat behandlet og miljøet sanert. Lokalt sykehusapotek produserer ikke lenger benzylbenzoat 15 % liniment (fortynnet, beregnet på barn). Hva annet kan brukes? Kan man da forsøke Stromectol tabletter (ivermektin) selv om dette ikke er godkjent til barn og det er begrenset erfaringn med bruk?

SVAR: Oppsummering
Ivermektin er ikke godkjent til barn under 5 år og under 15 kg. Vi har funnet lite om behandling av skabb hos små barn med annet enn topikal permetrin eller benzylbenzoat. Systemisk behandling med ivermektin anbefales ifølge litteratur ikke til denne alders- og vektgruppen på grunn av manglende dokumentasjon av sikkerhet. Dette er til tross for god effekt og få rapporter på alvorlige bivirkninger. Dosen vil også bli unøyaktig da ivermektin finnes i 3 mg tabletter. Imidlertid står behandlende lege fritt til å bruke ivermektin tabletter utenfor godkjent preparatomtale, men påtar seg ved det et særskilt ansvar.

Kan andre sykehusapotek enn det lokale produsere bezylbenzoat 15 % liniment?

Bakgrunn
Veilederen til Folkehelseinstituttet skriver følgende om behandling av skabb (1): «Førstevalgspreparat er permetrin 5% krem (Nix ®) som smøres inn i tørr hud. Kan brukes til voksne og barn over 2 måneders alder. » ... «Et alternativ er peroral behandling med stromectol (Ivermectin®) 200 µg/kg kroppsvekt som engangsdose og som gjentas etter 2 uker. Alternativt kan benzylbenzoat 33% liniment brukes. Barn under 2 år og spedbarn bør behandles under legetilsyn. Til barn under 2 år bør fortynnet liniment (15%) benyttes, og hodebunn og ansikt bør også behandles. Ved behandlingssvikt anbefales det et alternativt middel enn det man har brukt.»

Er det mulig at et annet sykehusapotek enn det lokale fortsatt produserer det anbefalte fortynnede benzylbenzoat-linimentet?

Legemiddelhåndboken sier i sitt terapikapittel som omhandler skabb (2): «Alternativ er perubalsam 10 % i vaselin eller med benzylbenzoat 10 %.» Videre i legemiddelkapittelet om perubalsam (3): «Perubalsam kan benyttes til behandling av spedbarn, også når barnet har eksem. Balsamen som utvinnes fra en tresort som vokser i El Salvador, har egenskaper som lukt- og smaksstoff og konserveringsmiddel. Perubalsam er vanlig innholdsstoff i parfymerte artikler. Det kan gi kontaktallergi.
Perubalsam 10 % i vaselin. Magistrell forskrivning.»


British National Formulary for Children omtaler bruk av ivermektin til barn, men ved indikasjonen skabb er det ikke oppgitt aldersgruppe slik som for to andre indikasjoner (som har aldersgruppe 5-17 år) (4).

Det nederlandske databaseverktøyet Kinderformularium gir ingen treff på søkeordet "ivermectin".

I en gjennomgang publisert i 2017 i Archives for Diseases in Childhood vurderte forfatterne et utvalg på ni enkeltstudier med totalt 60 barn der det var brukt ivermektin under 5 år eller under 15 kg (5). Forfatterne konkluderte med at ivermektin ikke anbefales brukt til denne aldersgruppen på grunn av at sikkerheten ved slik bruk fortsatt ikke er slått fast. Dette til tross for at de samtidig konkluderte med at ivermektin var effektivt mot skabb, godt tolerert og at studiene ikke hadde avdekket alvorlige eller langvarige bivirkninger hos den undersøkte aldersgruppen.

Også i en klinisk artikkel om behandling av skabb i UpToDate konkluderer forfatterne med at bruk av peroral ivermektin frarådes til barn under 15 kg på grunn av manglende sikkerhet, til tross for at effekten virker å være god og det er sett få bivirkninger (6).

Et annet aspekt med ivermektin tabletter er at disse er på 3 mg. Forfatterne av den samme gjennomgangen påpeker at tablettene løses dårlig i vann (5). Å gi korrekt og nøyaktig deldose til barn kan derfor være vanskelig.

Referanser
  1. 1. Folkehelseinstituttet. Smittevernveilederen. Skabb - veileder for helsepersonell. (Sist oppdatert: 6. februar 2019).
  2. 2. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. T16.7.1 Skabb. http://legemiddelhandboka.no/ (Sist oppdatert: 28. april 2017).
  3. 3. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. L16.4.1.4 Perubalsam. http://legemiddelhandboka.no/ (Publisert: 1. juni 2017).
  4. 4. Paediatric Formulary Committee. BNF for Children March 2020 (online). Ivermectin https://www.helsebiblioteket.no/
  5. 5. Wilkins AL, Steer AC et al. Question 1: Is it safe to use ivermectin in children less than five years of age and weighing less than 15 kg? Arch Dis Child 2018; 103(5): 514-9.
  6. 6. Goldstein BG, Goldstein AO. Scabies: Management. Version 5.0. In: UpToDate. https://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 27. juli 2018).