Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00

Telefon er bemannet:
mandag-fredag kl. 10-15

E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2020; spm.nr. 12826, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 16.04.2020

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Apiksaban og øresus

Dato for henvendelse: 16.04.2020

RELIS database 2020; spm.nr. 12826, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: En pasient har utviklet øresus, spesielt på høyre side, etter oppstart med apiksaban (Eliquis). Pasienten bruker også atorvastatin, irbesartan/hydroklortiazid og glukosamin daglig. Kan apiksaban være årsak til pasientens øresus?

SVAR: Øresus eller tinnitus er ikke omtalt under informasjonen om kjente bivirkninger av apiksaban i den norske preparatomtalen for Eliquis (1), i Clinical Pharmacology (2) eller i Micromedex (3). Ved søk på «apixaban+tinnitus» i PubMed får vi ingen treff (4).

Ved søk i Verdens helseorganisasjons (WHO) bivirkningsdatabase finnes det 782 rapporter om «ear and labyrinth disorders» ved bruk av apiksaban, hvorav ca. 20% på tinnitus (5). Rapportene i WHO-databasen er spontanrapporter som kommer fra vanlig klinisk bruk av legemidlet. Det er en kjent (stor) underrapportering til dette systemet og meldingene kan ikke alene brukes til å konkludere om årsakssammenheng eller til å angi frekvens av meldte bivirkninger, da man ikke kjenner til hvor mange hendelser som ikke er blitt rapportert. Pasientene kan videre ha brukt andre (utløsende) legemidler eller det kan være andre forhold av betydning for hendelsesforløpet. WHO understreker derfor at datauttrekk fra bivirkningsdatabasen ikke representerer WHOs offisielle syn.

Når det gjelder pasientens øvrige legemidler er tinnitus beskrevet som en kjent, mindre vanlig bivirkning av atorvastatin (5). Tinnitus er også oppgitt som en kjent bivirkning av irbesartan/hydroklortiazid, men hyppigheten av bivirkningen er ikke kjent (6). Øresus eller tinnitus er ikke omtalt under informasjonen om kjente bivirkninger i en norsk preparatomtale for glukosamin (7).

Konklusjon:
Det er tidsmessig sammenheng mellom oppstart med apiksaban og utvikling av øresus, vi kan derfor ikke utelukke en mulig årsakssammenheng. Vi har imidlertid ikke funnet at øresus eller tinnitus er beskrevet som en kjent bivirkning av apiksaban i litteraturen. Tinnitus er derimot beskrevet som en kjent bivirkning av både atorvastatin og irbesartan/hydroklortiazid. Vi kan heller ikke utelukke andre årsaker til pasientens øresus og anbefaler at problemstillingen tas opp med pasientens lege dersom dette ikke allerede er gjort.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Eliquis. https://www.legemiddelsok.no/ (Lest: 15. april 2020).
  2. 2. Clinical Pharmacology database. Apixaban. Elsevier, Inc. https://www.clinicalkey.com/pharmacology/login (Sist oppdatert: 5. juli 2018).
  3. 3. Micromedex® 2.0 (online). Apixaban (Drugdex System). https://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 13. april 2020).
  4. 4. PubMed. US National Library of Medicine National Institutes of Health. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/ (Søk: 15. april 2020).
  5. 5. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Atorvastatin. https://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 31. juli 2019).
  6. 6. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Irbesartan/Hydrochlorothiazide. https://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 12. mai 2019).
  7. 7. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Glucosamin Orifarm. https://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 30. april 2019).