Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00

Telefon er bemannet:
mandag-fredag kl. 10-15

E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2020; spm.nr. 12877, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 05.05.2020

 • RELIS Sør-Øst

 • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

P-pille til kvinne over 40 år med hypertensjon?

Dato for henvendelse: 05.05.2020

RELIS database 2020; spm.nr. 12877, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: Lege spør om en 41 år gammel kvinne med mild-moderat hypertensjon kan bruke p-pillen Yasmin (etinyløstradiol, drospirenon)? Kvinnen har også lang QT-tid (heterozygot genetisk). Hun bruker Selo-Zok (metoprolol) 50 mg og Enalapril (ACE-hemmer). Bruker ikke nikotin, ingen blodpropp i familien, er slank og ellers frisk. Finnes det tall på hvor uheldig det eventuelt er å bruke en slik p-pille for denne kvinnen?

SVAR: Visse sykdommer og risikofaktorer har betydning for valg av prevensjon. WHO sine retningslinjer for bruk av prevensjonsmidler (vedlagt) angir at dersom man har flere risikofaktorer, bør annet prevensjonsvalg enn kombinerte hormonelle prevensjonsmidler vurderes. Alder over 35 år og hypertensjon er blant risikofaktorene som angis, og kvinnen det her gjelder innehar i så måte to risikofaktorer (1,2). Kombinasjons p-piller er vist å øke det systoliske og diastoliske blodtrykket (3,4). Hypertensjon (systolisk 140 eller mer, diastolisk 90 eller mer) er i seg selv en relativ kontraindikasjon mot kombinasjons p-pille (5).

Vi finner ikke litteratur som gir en helt entydig konklusjon når det gjelder risiko tilknyttet bruk av kombinasjons p-pille ved kjent forlenget QT-tid (6,7). Det foreligger likevel flere artikler som beskriver at kombinasjons p-piller kan påvirke QT-tiden, og spesielt at drospirenon ser ut til å kunne forlenge den (8-10).

Det er ikke mulig å eksakt tallfeste hvor uheldig det vil være for den aktuelle kvinnen å bruke kombinasjons p-pille som Yasmin. Selv om de enkelte risikofaktorene alene ikke nødvendigvis gjør bruken av kombinasjonspreparater kontraindisert, kan summen av flere slike risikofaktorer gi en uakseptabel forhøyet risiko (1,2). En må foreta en nøye risikovurdering sammen med kvinnen (10) og informere henne om at gestagen­preparater eller hormonfrie prevensjonsmidler er gode alternativer som ikke øker risikoen for alvorlige bivirkninger (1-3).

Vurdering
På bakgrunn av WHO sine råd og sett i lys av at kvinnens sykehistorie, anser vi gestagen­preparater eller hormonfrie prevensjonsmidler som et klart bedre valg enn kombinasjons p-pille. Vi kjenner ikke årsaken til at kvinnen ønsker å bruke akkurat Yasmin p-pille. Vi bemerker at generelt regnes ikke Yasmin som førstevalg blant p-piller av kombinasjonstype fordi p-piller med drospirenon gir høyere risiko for VTE enn p-piller med levonorgestrel (3). I tillegg kan det tyde på at drospirenon i Yasmin muligens kan gi forlenget QT-tid, noe som tilsier at man bør unngå å bruke Yasmin i dette tilfellet.

Referanser
 1. 1. Curtis KM, Tepper NK et al. U.S. Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use, 2016. MMWR Recomm Rep. 2016;65(3):1. Epub 2016 Jul 29.
 2. 2. Bartz DA, Roe A, et al. Combined estrogen-progestin contraception: Side effects and health concerns. In: UpToDate. https://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 26. desember 2019).
 3. 3. Norsk elektronisk legehåndbok. Valg av prevensjonsmiddel. https://legehandboka.no/ (Sist endret: 03. april 2020).
 4. 4. Basile J, Bloch MJ et al. Effect of hormonal contraceptives and postmenopausal hormone therapy on blood pressure. In: UpToDate. https://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert:01. april 2018).
 5. 5. In: BMJ Best practice. https://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 15. januar 2020).
 6. 6. CredibleMeds. QTDrugs Lists. https://crediblemeds.org/ (Søk: 04. mai 2020).
 7. 7. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Yasmin. https://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 03. desember 2018).
 8. 8. Sedlak T, Shufelt C et al. Oral contraceptive use and the ECG: evidence of an adverse QT effect on corrected QT interval. Journal of the American College of Cardiology. 2012; 59(13).
 9. 9. Salem JE, Dureau P et al. Drospirenone may contribute to QTc prolongation. JAMA Cardiol. 2018; 3(9): 877-82.
 10. 10. Abu-Zeitone A, Peterson DR et al. Oral contraceptive use and the risk of cardiac events in patients with long QT syndrome. Heart Rhythm 2014; 11: 1170–75.
 11. 11. Allen RH. Combined estrogen-progestin oral contraceptives: Patient selection, counseling, and use. In: UpToDate. https://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 13. april 2020).