Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00

Telefon er bemannet:
mandag-fredag kl. 10-15

E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2012; spm.nr. 1329, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 06.02.2012

 • RELIS Sør-Øst

 • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Acetylsalisylsyre og øresus

Dato for henvendelse: 06.02.2012

RELIS database 2012; spm.nr. 1329, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: En pasient har på et kurs om tinnitus hørt fra en ØNH-spesialist at acetylsalisylsyre (Albyl-E) forsterker øresus. Fastlege spør om dette er kjent.

SVAR: Øresus (tinnitus) og hørselstap omtales blant symptomer på overdosering i preparatomtalen for Albyl-E (1). Ifølge andre kilder er tinnitus en kjent bivirkning av acetylsalisylsyre (ASA) som kan sees hos pasienter som behandles med ASA i høye doser og/eller over lang tid (2,3).

Øresusplager, som forekommer sjelden ved lavdose profylaksebehandling med ASA, antas å være doserelatert og kan indikere salisylat-toksisitet. Bivirkningen er relatert til serumkonsentrasjonsnivåer av salisylat (200-300 mikrog/ml), men store individuelle forskjeller er rapportert (3,4).

I motsetning til for en del andre legemidler, inkludert andre NSAIDs, er øresusplager forårsaket av ASA vanligvis reversible ved dosereduksjon eller seponering, som regel i løpet av 2-3 dager (3-8).

Dersom en pasient med underliggende tinnitus opplever økte plager ved bruk av ASA, bør dosen reduseres eller medikamentet seponeres. Bestemmelse av plasmasalisylatnivå kan eventuelt vurderes. Slike analyser utføres av blant annet Sykehuset Innlandet/Lillehammer og OUS/Ullevål (9,10).

Referanser
 1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Albyl-E. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 4. mars 2010).
 2. 2. Lexi-drugs in Lexicomp. Aspirin. http://www.helsebiblioteket.no/ (3. februar 2012).
 3. 3. Clinical Pharmacology 2012 database. Aspirin, ASA. Gold Standard Elsevier. http://www.clinicalpharmacology.com/ (2. februar 2012).
 4. 4. Wecker H, Laubert A. Reversible Hörminderung bei akuter Salizylatintoxikation. NHO 2004; 52(4): 347-51.
 5. 5. Allen JR. The woman who heard music. High salicylate levels and tinnitus. Minnesota Med 2008; 91(11): 44-5.
 6. 6. RELIS database 2012; spm.nr. 1232, RELIS Sør-Øst. (www.relis.no/database)
 7. 7. RELIS database 2007; spm.nr. 2940, RELIS Øst. (www.relis.no/database)
 8. 8. RELIS database 2010; spm.nr. 6352, RELIS Vest. (www.relis.no/database)
 9. 9. Avdelingsleder. Avdeling for Medisinsk biokjemi, Sykehuset Innlandet/Lillehammer, pers.medd. 6. februar 2012.
 10. 10. Bioingeniør. Avdeling for Medisinsk biokjemi, Oslo universitetssykehus(OUS)/Ullevål, pers.medd. 6. februar 2012.