Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23075500
E-post: [email protected]
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2021; spm.nr. 14192, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 02.07.2021

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Administrasjonhastighet av ondansetron

Dato for henvendelse: 02.07.2021

RELIS database 2021; spm.nr. 14192, RELIS Sør-Øst.

SPØRSMÅL: Preparatomtale til Zofran angir at ondansetron gis som langsom injeksjon i doser på 0,1 mg/kg, både til forebygging og behandling av postoperativ kvalme og brekninger (PONV) hos pediatriske pasienter. I klinisk praksis er det et ønske om å gi doser på 0,15 mg/kg som IV injeksjon til barn med PONV. Farmasøyt spør om det finnes det litteratur som bygger opp under dette, eller om doser på 0,15 mg/kg må administreres som IV infusjon over 15 minutter til barn.

SVAR: Vurdering
Vi finner lite informasjon om at doser på 0,15 mg/kg har vært administrert som IV injeksjon til barn. Dette er ikke angitt i preparatomtale, og vi har heller ikke funnet dette beskrevet i monografier. Vi fant kun en artikkel hvor dette er beskrevet. Store enkeltdoser ondansetron intravenøst øker risiko for QT forlengelse. Vi synes ikke å ha tilstrekkelig grunnlag for å mene at ondansetron kan gis i større doser som injeksjon enn anbefalt i preparatomtale.

Bakgrunn
En preparatomtale angir som nevnt at ondansetron kan gis som langsom injeksjon i doser på 0,1 mg/kg, både til forebygging og behandling av PONV hos pediatriske pasienter (1). En monografi nevner kun at doser opp til 4 mg kan injiseres. Denne informasjonen er ikke spesifikt rettet mot barn (2). I en nyere artikkel om cytostatika indusert kvalme ble det brukt ondansetron 0,15 mg/kg som intravenøs bolus til barn. Det er ikke diskutert hvorfor denne doseringen er valgt, og det virker ikke heller ikke som at det ble fulgt spesielt opp (3).

Det er meget vanskelig å finne aktuelle artikler utifra en spesiell dosering eller administrasjonsvei. Vi har likevel utført tre tekstsøk i PubMed: "ondansetron 0,15 mg/kg", "ondansetron 0,15 mg/kg children", samt «ondansetron 0.15 mg/kg children». Søkene vedlegges til spørsmålsstiller.

Ondansetron gir risiko for QT-forlengelse ved enkeltdoser høyere enn 16 mg i.v. hos voksne (1,4). Vi har ikke funnet tilsvarende data for barn.

Referanse 3 og søkene vedlegges til spørsmålsstiller.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Zofran. https://www.legemiddelsok.no/ (Sett: 23. juni 2021).
  2. 2. Clinical Pharmacology database. Ondansetron. Elsevier, Inc. https://www.clinicalkey.com/pharmacology/login (Sett: 23. juni 2021).
  3. 3. Sharma A, Ganguly S et al. Addition of aprepitant improves acute emesis control in children and adolescents receiving induction chemotherapy for acute myeloid leukaemia: a randomised, open-label trial. BMJ Supportive & Palliative Care 2020-002595.
  4. 4. FDA Drug Safety Communication: New information regarding QT prolongation with ondansetron (Zofran). https://www.fda.gov/ (Oppdatert: 11. desember 2017)