Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23075500
E-post: [email protected]
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2012; spm.nr. 1445, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 08.03.2012

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Interaksjon mellom fosfat og kalsium

Dato for henvendelse: 08.03.2012

RELIS database 2012; spm.nr. 1445, RELIS Sør-Øst.

SPØRSMÅL: Det fosfatholdige preparatet Phosphat Sandoz er indisert ved hyperkalsemi og hypofosfatemi. Legemiddelet gis bl.a. til pasienter med anoreksi for å hindre refeeding-syndrom, og disse pasientene får også tilskudd av kalsium. Dersom fosfat og kalsium gis samtidig vil disse bindes til hverandre? Spørsmålsstiller har gjort interaksjonssøk i ulike interaksjonsdatabaser for å sjekke om fosfat og kalsium påvirker opptaket av hverandre, men får ikke opp noe.

Blir det fullstendig opptak av kalsium og fosfat når disse administreres samtidig hos anoreksipasienter?

SVAR: Det såkalte refeeding-syndromet kan oppstå hos pasienter med anoreksi når de begynner å innta mer næring igjen. Glukose vil frigjøre insulin, og dette vil trigge cellulært opptak av fosfat, men også kalium og magnesium. Insulin får også cellene til å oppta produksjonen av diverse fosfatholdige molekyl. Summen av dette kan bli en fosfatmangel. Risikoen for å utvikle refeeding-syndromet er relatert til størrelsen på vekttapet hos pasienten samt hvor hurtig vekten gjenvinnes igjen. Lave nivåer av fosfat, kalium og magnesium, samt lite eller intet næringsinntak de siste 5-10 dager før reintroduksjon av næring, er ytterligere risikofaktorer. Komplikasjoner som kan oppstå er tilknyttet væske- og elektrolyttubalansen. De mest alvorligste komplikasjonene er de kardielle og kan involvere hjertesvikt og arytmier, men alvorlige symptomer fra flere organsystem kan oppstå (1).

Phosphate Sandoz inneholder natriumdihydrogenfosfat (2). Samtidig oralt inntak av kalsiumsalter (eller polyvalente kationer) og fosfatforbindelser kan føre til dannelsen av et ikke-absorberbart kompleks og kan dermed redusere opptaket av disse stoffene (3). Ved hyperkalsemi er det ønskelig at kalsium bindes til fosfat i tarmen nettopp for å redusere kalsiumabsorpsjonen. Dersom indikasjonen for bruk av legemiddelet er hypofosfatemi kan en slik kompleksdannelse være uheldig.

En kilde angir at man kan minimere eller unngå denne interaksjonen ved å innta fosfatforbindelsene minst én time før eller to timer etter inntaket av orale kalsiumsalter (3).

Konklusjon
Samtidig inntak av kalsiumsalter og fosfatforbindelser kan medføre utfelling av et ikke-absorberbart kompleks. For å minimere eller unngå denne interaksjonen kan inntaket av disse stoffene separeres i tid.

Referanser
  1. 1. Mehler P. Anorexia nervosa in adults and adolescents: The refeeding syndrome. In: UpToDate. http://www.uptodate.com/ (Sist oppdatert: 14. januar 2011).
  2. 2. The electronic Medicines Compendium (eMC). Phosphate Sandoz. http://www.medicines.org.uk/EMC/ (Sist oppdatert: 28. februar 2003).
  3. 3. Lexi-interact in Lexicomp. http://www.helsebiblioteket.no/ (07. mars 2012).