Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: Send ditt tlf.nr. på e-post og vi ringer deg opp med en gang.
E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2012; spm.nr. 1466, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 12.03.2012

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Flukonazol og bruk i tidlig graviditet

Dato for henvendelse: 12.03.2012

RELIS database 2012; spm.nr. 1466, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: En kvinne har tatt flukonazol 150 mg peroralt hver femte dag, totalt fire tabletter, tidlig i svangerskapet. Lege spør om eventuell risiko for fosteret.

SVAR: Lignende spørsmål er utredet av RELIS tidligere (1,2) og det har ikke tilkommet vesentlig ny informasjon.

Det er begrenset erfaring med bruk av flukonazol hos gravide, og det er rapportert om enkelte tilfeller av medfødte multiple misdannelser (kraniofaciale-, skjelett- og hjertemisdannelser) ved bruk av høye doser flukonazol (400-800 mg/dag) gjennom store deler av svangerskapet. Dette har vært mødre som er behandlet for meningitt eller HIV-assosiert infeksjon. Det er ikke fastslått noen lignende risiko ved lavdose flukonazol til behandling av candidainfeksjon (3,4). Flere studier har vist at doser opptil 150 mg om dagen, gitt som engangsdose eller flere ganger i løpet av svangerskapet, ikke medfører økt risiko for spontanabort, medfødte misdannelser eller lav fødselsvekt. I studiene som det refereres til, inngikk omtrent 470 gravide kvinner (2).

I det svenske medisinske fødselsregisteret er det rapportert om 709 barn hvor deres mødre har brukt flukonazol tidlig i svangerskapet. Frekvensen av barn med misdannelser (12 barn) var tilnærmet lik det forventede antallet i en generell befolkning (14-15 barn). Ingen av de rapporterte misdannelsene var overrepresentert, og multiple misdannelser var ikke angitt hos noen av barna (5).

Den nyeste oversikten er gitt i en større dansk studie av barn av gravide kvinner som hadde fått flukonazol på resept i svangerskapet. De fleste kvinnene hadde mottatt resept på totalt 150 eller 300 mg flukonazol, mens 23 av 1079 hadde fått resept på 600 mg. Forfatterne fant ikke økt risiko for medfødte misdannelser etter eksponering for korttidsbehandling.

Konklusjon
Flukonazol i lavdose på 150 mg en eller noen flere ganger i løpet av svangerskapet ser ikke ut til å øke risiko for misdannelser. Det er sett misdannelser etter daglig høydosebehandling over lengre perioder.


Referanser
  1. 1. RELIS database 2011; spm.nr. 2554, RELIS Nord-Norge. (www.relis.no/database)
  2. 2. Stenberg-Nilsen H. Bruk av flukonazol under graviditet. Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 1209-10.
  3. 3. Clinical Pharmacology 2012 database. Fluconazole. Gold Standard Elsevier. http://www.clinicalpharmacology.com/ (4. oktober 2011).
  4. 4. Briggs GG, Freeman RK et al, editors. Drugs in pregnancy and lactation. A reference guide to fetal and neonatal risk 2011; 9th ed.: 572-5.
  5. 5. Källén K, Winbladh B. Läkemedel och fosterskador. [Monografi]. http://www.janusinfo.se/gravreg/ (Sist endret: 1. mars 2011).
  6. 6. Nørgaard M, Pedersen L, et al. Maternal use of fluconazole and risk of congenital malformations: a Danish population-based cohort study. J Antimicr Chemother 2008; 62: 172-6.