Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: Send ditt tlf.nr. per e-post og vi ringer tilbake (kl. 08.30 -15.30).
E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2012; spm.nr. 1566, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 13.04.2012

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Valg av antidepressivum til pasient med hemofili A og polycytemia vera

Dato for henvendelse: 13.04.2012

RELIS database 2012; spm.nr. 1566, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: Lege spør om hvilket antidepressivum vi vil anbefale til mannlig pasient rundt 60 år med arvelig mangel på koagulasjonsfaktor VIII (hemofili A) og polycytemia vera. Pasienten er nå innlagt DPS for behandling av forvirringstilstand, sannsynligvis på grunn av depresjon.

SVAR: Det er kjent at selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI) og andre antidepressive legemidler med serotoninhemming kan gi økt risiko for blødning. Mekanismen for dette antas å være redusert plateaggregering grunnet nedsatt nivå av serotonin i blodplatene. Problemstillingen er omtalt i tidligere RELIS-utredninger (1,2). Sammenhengen med gastrointestinal blødning er best dokumentert. For denne pasienten vil ikke dette påvirke koagulasjonssystemet, men vil altså kunne gi økt blødningsrisiko via en annen mekanisme (platehemming). Blødningsrisiko antas å øke med dose og graden av serotoninhemming. Antidepressiva med lav grad av serotoninopptakshemming og dermed antatt lavest risiko for blødning er f.eks. bupropion, mianserin, mirtazapin, moklobemid og nortriptylin, samt reboksetin (1-3). Citalopram/escitalopram plasseres i kategori middels serotoninhemming (2).

Ved søk i relevante kilder finner vi ikke at diagnosen polycytemia vera tilsier forsiktighetshensyn ved valg av antidepressivum.

Hos den aktuelle pasient vil et av de ovennevnte antidepressiva med antatt lav risiko for blødning være å anbefale som førstevalg. Hvilket medikament som velges må vurderes ut ifra pasientens tilstand, og eventuell annen medikasjon. Moklobemid (en MAO-hemmer) vil i dette tilfellet være kontraindisert grunnet akutt forvirringstilstand (4). Noritren er et tricyklisk antidepressivum som har en viss antikolinerg effekt som også kan være uønsket hos denne pasienten (5). Ved oppstart av antidepressiv behandling er det uansett viktig å følge pasienten nøye med tanke på eventuelle blødninger. Tidlige tegn vil f.eks. være blå flekker, neseblødning, blødning i munnhulen.

Referanser
  1. 1. RELIS database 2010; spm.nr. 3977, RELIS Øst. (www.relis.no/database)
  2. 2. RELIS database 2006; spm.nr. 1709, RELIS Øst. (www.relis.no/database)
  3. 3. Meijer WEE, Heerdink ER, Nolan WA. Association of risk of abnormal bleeding with degree of serotonin reuptake inhibition by antidepressants. Arch Intern Med 2004; 164: 2367-70.
  4. 4. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Moclobemid. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 05.12.2010).
  5. 5. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Noritren. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 06.05.2010).