Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00 (kl. 09.00 – 15.00 alle hverdager)
E-post: [email protected]
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2012; spm.nr. 1665, RELIS Sør-Øst

Publisert: 11.05.2012

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Inotyol® til premature barn

Dato for henvendelse: 11.05.2012

RELIS database 2012; spm.nr. 1665, RELIS Sør-Øst.

SPØRSMÅL: Sykepleier spør om bruk av Inotyol (ichtammol) til premature barn. Hun har lest at RELIS i tidligere utredning har omtalt at Inotyol kan brukes på barn. Hun er derimot usikker på premature under 1500 gram, da hun har hørt at det kan være kreftfremkallende for denne gruppen.

SVAR: Inotyol salve innholder virkestoffet ichtammol 1,5 % (skifertjære), samt sinkoksid, titanoksid og ullfett, med indikasjon psoriasis og eksem. (1). RELIS har som nevnt tidligere gjort en utredning om Inotyol til barn, og ikke funnet at det skulle være noe i veien for å bruke salven i mindre konsentrasjoner, for eksempel ved bleieutslett, til små barn (2, vedlagt).

Produkter av skifertjære (ichtammol og ichtyol) er ikke funnet å være karsinogene eller mutagene, og anses å være trygge å bruke kort- og langvarig på huden, samt til systemisk bruk. Sammenlignet med andre tjæreprodukter, inneholder disse stoffene svært lite polysykliske hydrokarboner (PAH) (3).

Vi har ved søk i relevant litteratur ikke funnet noe informasjon om bruk av produkter av skifertjære til premature barn. I en multisenterstudie der 99 barn mellom 0-12 år med atopisk eksem deltok, hvor halvparten fikk påsmurt ichtyol 4 % på affektert område 3 ganger daglig i fire uker og den andre halvparten fikk påsmurt salve uten ichtyol, hadde ingen av barna alvorlige bivirkninger i løpet av studieperioden. To av barna som fikk påsmurt ichtyol måtte avbryte studien grunnet rødhet/kløe og forverring av plager, mens fire av barna som fikk salve uten ichtyol måtte avbryte (4).

Vi vet lite om graden av penetrasjon gjennom huden for ichtammol (2). Fosterets hud er ikke ansett som moden før graviditetsuke 33. Uavhengig av graviditetslengde modnes imidlertid huden raskt etter fødsel, og etter 2-3 uker vil huden til en prematur være tilnærmet lik som hos et barn født til termin (5).

Vurdering
Det foreligger ikke litteratur om bruk av Inotyol eller liknende produkter til premature barn. På bakgrunn av det vi vet om premature barns hud, mulighet for hypersensitivitet, samt lav fødselsvekt, mener vi at man bør unngå å bruke Inotyol på små premature barn.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Inotyol. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 19. juni 2007).
  2. 2. RELIS database 2005; spm.nr. 1788, RELIS Midt-Norge. (www.relis.no/database)
  3. 3. Boyd AS. Ichthammol revisited. Int J Dermatol 2010; 49(7):757-60
  4. 4. Korting HC, Schöllmann C et al. Efficacy and tolerability of pale sulfonated shale oil cream 4 % in the treatment of mild to moderate atopic eczema in children: a multicentre, randomized vehicle-controlled trial. Eur Acad Dermatol Venereol 2010; 24(10):1176-82
  5. 5. Irving V. Caring and protecting the skin of pre-term neonates. J Wound Care 2001;10(7):253-6