Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00

Ikke tilgjengelig på telefon pga koronavirus inntil videre
- ta kontakt via e-post!

E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2011; spm.nr. 167, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 21.02.2011

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Folsyreanbefaling til gravide som bruker olanzapin eller andre antipsykotika

Dato for henvendelse: 21.02.2011

RELIS database 2011; spm.nr. 167, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: Lege viser til tidligere RELIS-utredning (1). Der står det at enkelte anbefaler 4 mg/dag folsyre i svangerskapet ved bruk av olanzapin. Lege spør om ikke det er en høy dose og lurer på hvem som anbefaler dette.

SVAR: Dette gjelder Øst-sak 4532 (1).

Anbefalingen, eller heller kommentaren, står i referanse 3 i den aktuelle RELIS-utredningen og er fra standardverket når det gjelder graviditet og legemidler (2). Det er henvist til en artikkel fra 2002 (3). Vi har nå sett på den og på annen dokumentasjon når det gjelder pasienter med schizofreni, og begrunnelsen er gjengitt nedenfor. Det er lett å se at det her sannsynligvis ikke er snakk om legemiddelrelatert olanzapinindusert folsyremangel som skal korrigeres, men at ihvertfall en foreslått årsak til lav folsyre hos schizofrene indirekte er legemiddelrelatert fordi atypiske antipsykotika kan gi vektøkning.

Koren og medarbeidere studerte folsyrestatus hos 70 schizofrene, herav 21 kvinner (3). 68% av kvinnene var overvektige med BMI over 27, dette var betydelig flere enn blant mennene (38%). Kun få pasienter hadde et daglig folsyreinntak på over 0.4 mg som er den grensen som vanligvis settes for beskyttelse mot nevralrørsdefekter. Alle pasientene uansette kjønn tenderte mot å ha lavere nivåer enn normalbefolkningen. Overvekt i seg selv bidrar til lav folsyre. Videre kan lav folsyrestatus skyldes dårlig næringsinntak eller at legemidlene påvirker folsyremetabolismen; selv om det ikke er vist. Det er også sett at høyt inntak av fett har vært assosiert med lavere plasmanivåer av folsyre.

Forstyrrelse i folsyremetabolismen kan også være en årsak til schizofreni. Susser og medarbeidere har funnet at en folatsensitiv defekt i metabolismen av homocystein bdrar til utvikling av schizofreni (4). Denne forskningsgruppen har fortsatt sitt arbeid med å kartlegge risikofaktorer for utvikling av schizofreni og publiserte nærmere 10 år senere data som indikerer at forhøyede homocystein-nivåer i 3. trimester kan være en risikofaktor. Forfatterne konkluderer med at hvis fremtidige studier gjør funn som støtter sammenhengen, vil folsyretilskudd i svangerskap være en strategi for å forhindre at barnet utvikler schizofreni (5). Dette er altså bare teori foreløpig.

Kvinner i risikogrupper, som f.eks. de som bruker antiepileptika, anbefales å ta folsyretilskudd under graviditet og helst også minst 1 måned i forkant (6). Norske retningslinjer er ikke så strenge som internasjonale anbefalinger og anbefaler 4 mg/dag bare i 1. trimester og bare til kvinner med ekstra høy risiko (bruker valproinsyre eller karbamazepin, har tidligere født barn med nevralrørsdefekt eller har dette i nær familie). Andre gravide anbefales 0.4 mg/dag. Hvis ikke spesielt lavt folsyrenivå er påvist hos schizofrene kvinner, kan 0.4 mg/dag være en rimelig anbefaling før og under graviditet.

Konklusjon
Schizofrene kan av ulike årsaker som er nevnt over ha lav folsyrestatus, og folsyretilskudd under, og helst også før, graviditet kan redusere en mulig risiko for nevralrørsdefekter. Inntil spørsmål om dose er avklart, kan 0.4 mg/dag være en rimelig anbefaling. Anbefalingen gjelder ikke olanzapin spesielt, men alle antipsykotika og kan eventuelt gjøres gjeldende for alle med schizofreni. Den utredningen det henvises til vil bli oppdatert.

Referanser
  1. 1. Olanzapin og graviditet. RELIS database 2010; spm.nr. 4532, RELIS Øst. (www.relis.no/database)
  2. 2. Briggs GG, Freeman RK et al, editors. Drugs in pregnancy and lactation. A reference guide to fetal and neonatal risk 2008; 8th ed.: 1353-7.
  3. 3. Koren G, Cohn T, Chitayat D et al. Use of atypical antipsychotics during pregnancy and the risk of neural tube defects in children. Am J Psychiatry 2002; 159(1): 136-7. Korrespondanse: 2002; 159(9): 1609.
  4. 4. Susser E, Brown AS, Klonowski E et al. Schizophrenia and impaired homocysteine metabolism: a possible association. Biol Psychiatry 1998; 44: 141-3. abstract
  5. 5. Brwon AS, Bottiglieri T, Schaefer Ca et al. Elevated prenatal homocysteine levels as a risk factor for schizophrenia. Arch Gen Psychiatry 2007; 64(1): 31-9.
  6. 6. Taubøll E, Henriksen T, Husby H. Svangerskap og fødsel hos kvinner med epilepsi. Tidsskr Nor Legeforen 2003; 123(12): 1695-7.