Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00

Telefon er bemannet:
mandag-fredag kl. 10-15

E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2012; spm.nr. 1685, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 16.05.2012

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Naltrekson ved kronisk utmattelsessyndrom

Dato for henvendelse: 16.05.2012

RELIS database 2012; spm.nr. 1685, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: Lege har fått forespørsel om å skrive ut lavdose naltrekson i et behandlingsforsøk hos en ME-pasient med uttalte symptom. Ved søk på RELIS ser legen at det forsøksvis blir brukt mot autoimmune tilstander, og han antar at pasient legger til grunn den samme sykdomsforståelsen som forskerne bak rituksimab-studien i Bergen.
Eksisterer det mer dokumentasjon enn case-studier vedrørende slik behandling (altså mot kronisk utmattelsessyndrom), og er det viktige bivirkninger en eventuelt må være klar over?

SVAR: Kronisk utmattelsessyndrom (ME) har ukjent etiologi. Forskergruppen fra Bergen, som fant at rituksimabbehandling ga bedring hos ME-pasienter, foreslår at ME kan ha en autoimmun etiologi siden rituksimabmediert reduksjon av B-lymfocytter ga bedring hos en del av disse pasientene (1).

I en tidligere RELIS-utredning fremkommer det at lavdose naltrekson (LDN) har vært foreslått brukt for en rekke autoimmune sykdommer, inkludert multippel sklerose (MS) og Crohns sykdom. Dokumentasjonen for disse indikasjonene er generelt mangelfull, men i løpet av det siste året er det kommet enkelte, små dobbeltblindede, randomiserte kliniske studier for disse indikasjonene. En placebokontrollert overkrysningsstudie ved MS med 80 pasienter viste økt livskvalitet og bedret mental helse, men ingen forbedring av fysiske symptomer i løpet av 8 uker. En annen klinisk studie med 96 pasienter fant ingen forskjell av betydning mellom LDN og placebo i samme tidsvindu. Ved Crohns sykdom har en dobbeltblindet og placebokontrollert klinisk studie med 34 pasienter (16 placebo, 18 LDN) vist en signifikant bedring både av symptomer og objektive funn (2).

Ved søk i PubMed og Embase har vi ikke funnet studier som har undersøkt effekt av lavdose naltrekson ved ME. Lavdose naltrekson er ikke nevnt som behandlingsalternativ i medisinske oppslagsverk (3,4). På internettsiden www.lowdosenaltrexone.org hevdes det at naltrekson har vist positive effekter hos pasienter med en en rekke ulike autoimmune sykdommer, inkudert kronisk utmattelsessyndrom, men det er ikke referert til studier eller kasuistikker som beskriver dette. Dette må derfor oppfattes som udokumenterte påstander.

I de kliniske studiene som er gjort med LDN er de vanligst rapporterte bivirkningene livlige drømmer og søvnforstyrrelser. Det er også rapportert kvalme, magesmerter, irrirabilitet, humørsvingninger, hodepine og leddsmerter. Disse bivirkningene var tolerable, forbigående og krevde ikke seponering. Disse bivirkningene stemmer godt overens med det som er rapportert for naltrekson i normal dose. De kliniske studiene for LDN er små, og mindre hyppige bivirkninger vil derfor ikke oppdages. I tillegg er studiene av relativt kort varighet, slik at det ikke kan sies noe om langtidseffekter og sikkerhet (2).

Konklusjon
Vi har ikke funnet publiserte kliniske studier som dokumenterer at lavdose naltrekson har effekt ved kronisk utmattelsessyndrom.

Referanser
  1. 1. Fluge Ø, Bruland O et al. Benefit from B-lymphocyte depletion using the anti-CD20 antibody rituximab in chronic fatigue syndrome. A double-blind and placebo-controlled study. PLoS One 2011; 6(10): e26358. Epub 2011 Oct 19.
  2. 2. RELIS database 2011; spm.nr. 404, RELIS Sør-Øst. (www.relis.no/database)
  3. 3. Norsk elektronisk legehåndbok. Kronisk utmattelsessyndrom. http://www.legehandboka.no/ (16. mai 2012).
  4. 4. Gluckman SJ. Treatment of chronic fatigue syndrome. In: UpToDate. http://www.uptodate.com/ (Sist oppdatert: 26. mars 2012).