Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: Send ditt tlf.nr. på e-post og vi ringer deg opp med en gang.
E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2012; spm.nr. 1720, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 25.05.2012

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Utslett som senbivirkning av cefalotin?

Dato for henvendelse: 25.05.2012

RELIS database 2012; spm.nr. 1720, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: En kvinne fikk hudutslett 12-13 dager etter en kneoperasjon. Det ble gitt én dose Keflin (cefalotin) postoperativt, og lege spør om utslettet kan være en senreaksjon på cefalotin. Kvinnen er penicillinallergiker. Voltaren (diklofenak) har vært brukt som smertestillende daglig siden operasjonen, men ble seponert for ca. 1 uke siden på grunn av utslettet. Kvinnen har blitt litt bedre, men hun er fortsatt ikke helt bra.

SVAR: Legemiddelutløste utslett er den vanligste hudbivirkningen av legemidler og skyldes oftest antibiotika (1). Makulopapulært utslett er en vanlig bivirkning av cefalotin (2).

Antibiotika tilhørende cefalosporingruppen kan gi forsinkede kutane hypersensitivitetsreaksjoner (1, 3, 4). I denne sammenheng defineres begrepet forsinket som alle reaksjoner som inntrer senere enn én time etter eksponering for legemidlet (4). Hypersensitivitetsreaksjoner er den vanligste bivirkningen av cefalotin, og omfatter blant annet hudutslett og urtikaria (5). Legemiddelutløste utslett kommer vanligvis innen to uker etter at behandlingen med legemidlet har startet, men utbruddet kan også oppstå opp til to uker etter at behandlingen er avsluttet. Utslettene forsvinner vanligvis syv til 14 dager etter at det aktuelle legemidlet er seponert (1). Det antas at disse forsinkede utbruddene skyldes en type IV cellemediert hypersensitivitetsreaksjon (1, 3).

I dette tilfellet er det også mulig at utslettet kan skyldes en allergisk kryssreaksjon, siden pasienten er allergisk for penicillin fra før. Ifølge en kilde vil omtrent 2 % av alle som har fått påvist penicillinallergi ved hjelp av en hudtest kunne forventes å reagere allergisk på et cefalosporin (6). Penicilliner og cefalosporiner har flere strukturelle likheter, blant annet i form av en beta-laktamring. Første generasjons-cefalosporiner, slik som cefalotin, har i tillegg en sidekjede på betalakamringen som ligner på sidekjeden på penicillin, noe som øker risikoen for kryssreaksjon (5).

Utslett er også en vanlig bivirkning av diklofenak. I svært sjeldne tilfeller kan diklofenak også gi andre hudbivirkninger, slik som eksem og fotosensibilitet. Ved utslett eller tegn på hypersensitivitet bør diklofenak seponeres, dersom det kan ha ført til utslettet (7).

Konklusjon
Både cefalotin og diklofenak kan gi utslett som bivirkning. Cefalotin kan gi forsinkede hudreaksjoner som opptrer dager eller uker etter eksponering, og hvor symptomene vanligvis forsvinner én til to uker etter at legemidlet er seponert. Ut fra informasjonen som er tilgjengelig kan det ikke konkluderes med om pasientens symptomer er legemiddelinduserte, og om de i så fall er en bivirkning av diklofenak eller en senreaksjon på cefalotin, eventuelt som følge av en allergisk kryssreaksjon. For å avklare om utslettet skyldes cefalotin, kan det være aktuelt å utføre en hudtest.

Referanser
  1. 1. Samel AD. Drug eruptions. UpToDate. http://www.uptodate.com/ (Sist oppdatert: 8. januar 2012).
  2. 2. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC). Keflin. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 20. mars 2012).
  3. 3. Medscape Pharmacist. Drug-induced Skin Disorders. http://www.medscape.com (Publisert: 16. mai 2012)
  4. 4. Romano A. Cephalosporin allergy: Clinical manifestations and diagnosis. UpToDate. http://www.uptodate.com/ (Sist oppdatert: 29. november 2010).
  5. 5. Lexi-drugs in Lexicomp. Cefalotin Sodium. http://www.helsebiblioteket.no/ (25. mai 2012).
  6. 6. Solensky R. Penicillin-allergic patients: Use of cephalosporins, carbapenems, and monobactams. UpToDate. http://www.uptodate.com/ (Sist oppdatert: 13. desember 2010).
  7. 7. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC). Voltaren. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 4. april 2011).