Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23075500
E-post: [email protected]
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2012; spm.nr. 1923, RELIS Sør-Øst

Publisert: 02.08.2012

 • RELIS Sør-Øst

 • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Kan soya påvirke testosteronnivået?

Dato for henvendelse: 02.08.2012

RELIS database 2012; spm.nr. 1923, RELIS Sør-Øst.

SPØRSMÅL: Kan soya påvirke testosteronnivået? En apotekfarmasøyt har fått spørsmål fra en kunde som er vegetarianer.

SVAR: Bakgrunnsinformasjon:
Soyabønner er frøene til soyaplanten. Bønnene er en kilde til soyaolje og soyaprotein. De påståtte helseeffektene av soyainntak er relatert til innholdet av isoflavoner i soyabønner. De viktigste isoflavonene i soyabønner er genistein, daidzein og glycetin. Isoflavonene er også kjent som naturlige svake østrogener (fytoøstrogener/planteøstrogener), og de binder seg til østrogenreseptorer. Trolig kommer det an på hormonell status for individet, eksempelvis før eller etter menopause/før eller etter pubertet/om man er kvinne eller mann, om isoflavonene utøver antiøstrogen- eller østrogeneffekt (1-4).

Studier som er gjort på soyainntak er ofte små, har metodologiske feil, og har meget sprikende resultater. I dette svaret vil noen av oversiktsartiklene på området presenteres, og det er også tatt med noen interessante studier og rapporter av nyere dato.

Gjennomgang av studier:
En amerikansk kunnskapsoppsummering fra 2005 på effekt av soya på helse, konkluderer med at soyaprodukter trolig har en liten positiv effekt på LDL og triglyserider, reduserer muligens postmenopausale symptomer, og at det ikke er dokumentert bekymringsfulle bivirkninger på mennesker utenom mildt gastrointestinalt ubehag. Det er utført mange studier på effekten av soya, men de er av varierende kvalitet. Det er også et inkonsistent forhold mellom dose soyaprotein og effekter, og manglende sammenheng mellom mengden isoflavoner i soya og effekter. Kunnskapsoppsummeringen fant ikke noen signifikante effekter av inntak av soyaprodukter på testosteronnivå (5).

En kanadisk oversiktsartikkel fra 2010 konkluderer med at de biologiske effektene etter eksponering for isoflavoner fra soyaproteinbasert spedbarnsmat, er kontroversielle og inkonklusive (6). RELIS har tidligere utredet en sak om små gutter og soyainntak (7).

En amerikansk oversiktsartikkel fra 2010 evaluerer om soyabønner har en feminiserende effekt på menn (8). Forfatteren konkluderer negativt på dette. Det er verdt å merke seg at forfatteren av artikkelen eier et konsulentselskap som har klienter i soyaindustrien.

To artikler fra 2002 og 2006 om aper som ble delvis foret med et soyabasert morsmelktillegg eller et kumelkbasert morsmelktillegg, har fått mye oppmerksomhet. Apene som fikk det soyabaserte tillegget fikk nedsatte serum testosteronnivåer, og økt antall Leydig celler. Apene hadde større testikler og lavere serum testosteronkonsentrasjoner i voksen alder. Dyrene gjennomgikk imidlertid normal pubertet og var fertile som voksne (9,10). Aper metaboliserer isoflavonet daidzein i stor grad til equol, som er meget østrogent. Mennesker metaboliserer i liten grad daidzein til equol, slik at man ikke kan overføre resultatene fra aper til mennesker direkte. Dette omhandler også en artikkel fra 2006, hvor det blant annet måles forskjeller i mengde daidzein, genistein og equol i aper, rotter, griser og mennesker etter inntak av soya (11).

I en mindre studie fra 2007 ble blant annet testosteronnivået hos 12 friske menn målt etter inntak av soyaproteinpulver. Serumtestosteron ble redusert i den 4 ukers perioden de brukte soyaproteinpulveret, og verdiene økte igjen da tilskuddet ble stoppet (12). Forfatterne informerte på et senere tidspunkt at noen av resultatene i studien ikke er helt korrekt gjengitt i artikkelen (13). Resultatene er derfor ikke nødvendigvis valide.

I en kasuistikk fra 2011, beskrives en ung mann på 19 år som hadde inntatt store mengder soya i en veganbasert diett. Han fikk plutselig nedsatt libido og erektil dysfunksjon. Blodprøver viste initialt lave verdier av både fritt og totalt testosteron, mens verdiene av dehydroepiandrosteron (DHEA) var forhøyet. Disse parameterne og full seksuell funksjon normaliserte seg i løpet av ett år uten vegan diett. Nivåene av isoflavoner for denne pasienten hadde vært 360 mg/dag i mer enn ett år. Til sammenligning er vanlig inntak i vestlige land rundt 2 mg/dag (14).


Konklusjon:
Det kan ikke utelukkes at inntak av soya kan ha en doseavhengig effekt på testosteronnivå, men per i dag er dokumentasjonen sparsom. De få studiene som foreligger er små, og har metodologiske svakheter.

Referanser
 1. 1. Mason, P. Isoflavones. Dietary Supplements. Pharmaceutical Press. Electronic version, (24.juli 2012).
 2. 2. Natural Medicines Comprehensive Database. Soy. http://www.naturaldatabase.com/ (30. juli 2012).
 3. 3. Mayo Clinic. Soy (Glycine Max). www.mayoclinic.com (30. juli 2012).
 4. 4. Wada K, Nagata C. et al. Soy intake and urinary sex hormone levels in preschool japanese childen. Am J Epidemiol 2011;173 (9): 998-1003.
 5. 5. Balk E, Lau J et al. Effects of soy on health outcomes. Evidence Report/Technology Assessment 2005: Number 126. Agency for Health Research and Quality, U.S Department for Health and Human Services. http://archive.ahrq.gov/clinic/tp/soytp.htm
 6. 6. Dinsdale EC, Ward W et al. Early exposure to soy isoflavones and effects on reproductive health: A review of human and animal Studies. Nutrients 2010; 2(11): 1156-87.
 7. 7. RELIS database 2010; spm.nr 4770, RELIS Sør-Øst. (www.relis.no)
 8. 8. Messina M. Soybean isoflavone exposure does not have feminizing effects on men: a critical examination of the clinical evidence. Fertil Steril 2010; 93: 2095-2104.
 9. 9. Sharpe RM, Walker M et al. Infant feeding with soy formula milk: effects on the testis and on blood testosterone levels in marmoset mokeys during the period of neonatal testicular activity. Hum Reprod 2002; 17(7): 1692-1703.
 10. 10. Tan K, Sharpe R et al. Infant feeding with soy formula milk: effects on puberty progression, reproductive function and testicular cell numbers in marmoset monkeys in adulthood. Hum Reprod 2006; 21 (4): 896-904.
 11. 11. Gu L, Badger T et al. Metabolic Phenotype of isoflavones differ among female rats, pigs, monkeys and women. J Nutr 2006; 136(5): 1215-21.
 12. 12. Goodin S, DiPaola RS et al. Clinical and biological activity of soy protein powder supplementation in healthy male volunteers. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2007;16 (4): 829-33.
 13. 13. Goodin S, DiPaola RS et al. Letter to the editor. Effect of soy protein on testosterone levels. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2007; 16: 2796.
 14. 14. Siepmann T, Edelson DG. et al. Hypogonadism and erectile dysfunction associated with soy product consumption. J Nutr 2011; 27: 859-862.