Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00

Telefon er bemannet:
mandag-fredag kl. 10-15

E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2012; spm.nr. 2100, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 26.09.2012

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Varighet av parestesi etter bivirkning av omeprazol

Dato for henvendelse: 26.09.2012

RELIS database 2012; spm.nr. 2100, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: En kvinne har brukt 40 mg omeprazol daglig i litt over et år. For omtrent én måned siden fikk hun bivirkninger i form av magesmerter og parestesier. Omeprazol ble seponert for én uke siden. Magesmertene er blitt bedre, men hun har fremdeles parestesi, med brennende smerter i hender og føtter. Hvor lenge etter seponering er det vanlig at slike bivirkninger varer?

SVAR: Parestesi er en tilstand med unormale sensoriske endringer som fører til f.eks. prikkende eller brennende følelser, stikkende nåler og nummenhet. Parestesier kan oppstå ved skader/påvirkning av sensoriske nervebaner (1). Parestesier nevnes ofte som legemiddelbivirkning uten at spesifikke mekanismer/årsaksforhold er kjent.

Omeprazol kan gi parestesi som en bivirkning, forekomsten er anslått til 1/100-1/1000, dvs. at det er klassifisert som mindre vanlig (2).

Vi finner lite informasjon om hvordan dette kan arte seg, eller hvor lenge det varer. Ved søk i PubMed har vi kun funnet en enkelt kasuistikk der pasienten fikk parestesi etter 3 måneders behandling og der tilstanden var normalisert ved kontroll 10 dager etter seponering (3).

Det er rundt 600 tilfeller registrert i bivirkningsdatabasen til Verdens helseorganisasjon, WHO * (4). I flere av disse er årsakssammenhengen vurdert som mulig. Dessverre er det ikke mulig å lese ut av databasen hvor lenge bivirkningen varte etter seponering. Vi har heller ikke funnet noen klar årsaksmekanisme som kan ligge bak disse bivirkningene.

Konklusjon
Parestesi er en kjent, mindre vanlig bivirkning av omeprazol som er dårlig beskrevet når det gjelder varighet og årsak.


* WHO understreker at datauttrekk fra bivirkningsdatabasen ikke representerer WHOs offisielle syn og at data ikke er homogene med tanke på innsamling gjennom spontanrapporteringssystemet. Opplysningene kan ikke brukes for å dokumentere sammenheng mellom det aktuelle legemiddelet og bivirkningen eller til å vurdere frekvens av bivirkningen.

Referanser
  1. 1. Clinical neurology 2009; 7th. ed.: Chapter 6. Disorders of somatic sensation.
  2. 2. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Losec. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 28. mars 2012).
  3. 3. Sellapah S. An unusual side effect of omeprazole: case report. Br J Gen Pract 1990; 40 (338): 389.
  4. 4. Verdens Helseorganisasjon (WHO). Bivirkningsdatabase, søk 26. september 2012.