Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00

Telefon er bemannet:
mandag-fredag kl. 10-15

E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2012; spm.nr. 2270, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 15.11.2012

 • RELIS Sør-Øst

 • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Behandling av barn med Tourettes med aripiprazol

Dato for henvendelse: 15.11.2012

RELIS database 2012; spm.nr. 2270, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: Lege ønsker å vite hvilken dokumentasjon og hvilke anbefalinger som finnes for behandling av barn med Tourettes syndrom med aripiprazol (Abilify). Spesielt gjelder dette doser i størrelse opp til 10 mg/dag hos barn fra 8-18 års alder over tid. Hva er langtidsrisikoen ved bruk av høydose aripiprazol?

SVAR: Aripiprazol er godkjent i Norge for bruk ved schizofreni hos voksne og ungdom eller til behandling eller forebyggelse av mani ved bipolar lidelse (1). Behandling av barn med Tourettes syndrom er altså utenfor godkjent indikasjon, og forskrivning skjer derfor på behandlende leges ansvar.

Aripiprazol blir sett på som et lovende legemiddel mot tics, men legemiddelet er ikke godt studert. Ved søk i PubMed med søkeordene "aripiprazol" og "Tourettes" er det 42 treff totalt. Vi har ikke funnet noen randomiserte, dobbeltblindete og placebo-kontrollerte studier hos barn eller ungdom. Det finnes flere små, åpne studier som angir effekt av aripiprazol på tics og god tolerabilitet hos barn og unge opp til 2-3 måneder. I disse studiene har doseringen ligget mellom 1,25 og 15 mg, og dosegjennomsnittet har vært ca. 0,2 mg/kg i flere av studiene (2-6). Det spekuleres i at det ikke kommer til å komme noen randomiserte, kontrollerte studier på legemiddelet finansiert av produsenten da patentet på aripiprazol går ut i 2014 (7).

Det er publisert to relaterte artikler som ser på hhv. metabolske og kardiovaskulære effekter av aripiprazol (n = 25) og pimozid (n = 25) hos barn og unge mellom 6 og 18 år behandlet opp til 24 måneder. Doseringen av aripiprazol lå mellom 1,25 og 15 mg/dag (8,9). Pasientene som ble behandlet med aripiprazol fikk en signifikant økning av kolesterol i løpet av det første behandlingsåret, men denne effekten så ut til å flate ut i løpet av det neste året (8). I aripiprazolgruppen ble det sett noe økning i blodtrykket, mens endringer i QT og QTc ikke var statistisk signifikant (9).

En oversiktsartikkel fra 2009 har gjennomgått publisert litteratur vedrørende bruk av aripiprazol hos barn og unge med ulike indikasjoner (bl.a. schizofreni og bipolar lidelse). Sedasjon og somnolens er hyppig forekommende, men reduseres med lavere dosering, saktere dosetitrering og over tid. Utvikling av ekstrapyramidale symptomer og akatisi har blitt bemerket i de fleste studier, og symptomene var vanligvis av mild eller moderat karakter. Forekomst av tardive dyskinesier er usikker. Kvalme, oppkast, GI-besvær og hodepine er vanlig forekommende bivirkninger, men disse plagene er vanligvis forbigående og kan unngås ved langsommere dosetitrering (10).

En arbeidsgruppe for ESSTS (European Society for the Study of Tourette Syndrome) har skrevet en retningslinje for farmakologisk behandling av tics og Tourettes syndrom der også aripiprazol nevnes (11). Denne er bygget på erfaringer og egen ekspertise da det er lite robuste data fra studier. Førsteforfatteren av denne retningslinjen har nylig skrevet en artikkel der det anbefales at aripiprazol doseres med 2-2,5 mg/dag initialt for så å trappes opp til maksimalt 30 mg/dag (12).

Konklusjon
Vi har ikke funnet noen randomiserte, dobbeltblindet, placebokontrollerte studier for behandling av tics og Tourettes syndrom hos barn og unge med aripiprazol. Vi har heller ikke funnet mange langtidsstudier av aripiprazol hos denne pasientgruppen, men det finnes to relaterte studier som ser på metabolske og kardiovaskulære effekter av bruk i opp til 24 måneder. I disse artiklene beskrives økning av kolesterolverdier og blodtrykk, men ingen signifikant forlengelse av QT-tid. Det er generelt behov for flere studier av aripiprazol, og dette gjelder også for langtidseffekter. Det finnes flere åpne studier med varighet opp til ca. tre måneder som har vist god effekt og tolerabilitet av aripiprazol hos barn og unge med tics og Tourettes syndrom. Vanlig dose ligger mellom 1,25 og 15 mg, og dosegjennomsnittet har vært ca. 0,2 mg/kg i flere av studiene. I en retningslinje anbefales oppstart med aripiprazol 2-2,5 mg/dag initialt med opptrapping til maksimalt 30 mg/dag.

Referanser
 1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Abilify. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 10. mai 2012).
 2. 2. Masi G, Gagliano A et al. Aripiprazole in children with Tourette's disorder and co-morbid attention-deficit/hyperactivity disorder: a 12-week, open-label, preliminary study. J Child Adolesc Psychopharmacol 2012; 22(2): 120-5.
 3. 3. Cui YH, Zheng Y et al. Effectiveness and tolerability of aripiprazole in children and adolescents with Tourette's disorder: a pilot study in China. J Child Adolesc Psychopharmacol 2010; 20(4): 291-8.
 4. 4. Lyon GJ, Samar S et al. Aripiprazole in children and adolescents with Tourette's disorder: an open-label safety and tolerability study. J Child Adolesc Psychopharmacol 2009; 19(6): 623-33.
 5. 5. Seo WS, Sung HM et al. Aripiprazole treatment of children and adolescents with Tourette disorder or chronic tic disorder. J Child Adolesc Psychopharmacol 2008; 18(2): 197-205.
 6. 6. Yoo HK, Kim JY et al. A pilot study of aripiprazole in children and adolescents with Tourette's disorder. J Child Adolesc Psychopharmacol. 2006; 16(4): 505-6.
 7. 7. Hartmann A, Worbe Y. Pharmacological treatment of Gilles de la Tourette syndrome. Neurosci Biobehav Rev 2012. doi: 10.1016/j.neubiorev.2012.10.014.
 8. 8. Rizzo R, Eddy CM et al. Metabolic effects of aripiprazole and pimozide in children with tourette syndrome. Pediatr Neurol 2012; 47(6): 419-22. doi: 10.1016/j.pediatrneurol.2012.08.015.
 9. 9. Gulisano M, Calì PV et al. Cardiovascular safety of aripiprazole and pimozide in young patients with Tourette syndrome. Neurol Sci 2011; 32(6): 1213-7.
 10. 10. Greenaway M, Elbe D. Focus on aripiprazole: a review of its use in child and adolescent psychiatry. J Can Acad Child Adolesc Psychiatry 2009; 18(3): 250-60.
 11. 11. Roessner V, Plessen KJ et al. European clinical guidelines for Tourette syndrome and other tic disorders. Part II: pharmacological treatment. Eur Child Adolesc Psychiatry 2011; 20(4): 173-96.
 12. 12. Roessner V, Schoenefeld K et al. Pharmacological treatment of tic disorders and Tourette Syndrome. Neuropharmacology 2012. doi: 10.1016/j.neuropharm.2012.05.043.