Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: Se øverst til høyre
E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2012; spm.nr. 2338, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 30.11.2012

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Behandling av restless legs hos barn. Restless legs og melatonin.

Dato for henvendelse: 30.11.2012

RELIS database 2012; spm.nr. 2338, RELIS Sør-Øst.

SPØRSMÅL: Finnes det litteratur/dokumentasjon på bruk/effekt av dopaminagonister som behandling av restless legs hos barn? Evt. andre legemidler? Kan restless legs (eller forverring av dette) være en bivirkning av melatonin?

SVAR: Det er publisert flere artikler, hovedsakelig oversiktsartikler, om restless legs hos barn (1). Det finnes også enkelte kasuistikker og mindre studier.

Det finnes ingen randomiserte, kontrollerte studier med barn og ingen behandlinger som er godkjent av legemiddelmyndigheter slik som amerikanske Food and Drug Administration (2). De behandlingsalternativene som beskrives i oversiktsartiklene er adferdsterapi, jerntilskudd (3), spesialistbehandling (4) og ellers terapi som hos voksne, primært med dopaminerge midler. Det er rapporter om effekt hos barn av pergolid, karbidopa/levodopa og pramipeksol som ledd i en åpen behandling (1,2). Flere av oversiktsartiklene omtaler dopaminerge medikamenter som et behandlingsalternativ, eventuelt etter at andre tiltak er forsøkt (1,2,5).

Hos voksne er det sett en høy korrelasjon mellom stemningslidelser og restless legs. Mange kliniske rapporter beskriver forverring av restless legs forbundet med bruk av dopaminantagonister (antipsykotika). I en studie hadde 64 % av pasientene (barn) med restless legs en eller flere psykiatriske lidelser. Forfatterne foreslo at symptomene på restless legs kan ha sammenheng med psykofarmakabruk og at det kan være en bivirkning (6).

Restless legs som bivirkning av melatonin
Etter søk i bivirkningslitteratur og –databaser har vi ikke funnet gode holdepunkter for at melatoninbruk kan føre til restless legs. Det er to rapporter i bivirkningsdatabasen til Verdens helseorganisasjon (WHO) (7), det gjaldt voksne pasienter og den ene hadde brukt venlafaksin i tillegg. Dette gir ikke grunnlag for å si noe om årsakssammenheng og kan like gjerne skyldes tilfeldig sammenfall i tid.

KONKLUSJON
Dopaminagonister omtales som et behandlingsalternativ også til barn, men det er ikke gjort gode, kontrollerte studier. Restless legs er ikke en kjent bivirkning av melatonin.

Referanser
  1. 1. Picchietti MA, Picchietti DL. Advances in restless legs syndrome: Iron, genetics, diagnosis and treatment. Sleep Med 2010; 11: 643-51.
  2. 2. Blum NJ, Mason TBA. Restless legs syndrome: What is a pediatrician to do? Pediatrics 2007; 120: 438-9.
  3. 3. Mohri I, Kato-Nishimura K, et al. Evaluation of oral iron treatment in pediatric restless legs syndrome (RLS). Sleep Med 2012; 13: 429-32.
  4. 4. Leschziner G, Gingras P. Restless legs syndrome. BMJ 2012; 344: e3056. doi: 10.1136/bmj.e3056.
  5. 5. Khatwa U, Kothare SV. Restless legs syndrome and periodic limb movement disorder in the pediatric population. Curr Opin Pulm Med 2010; 16: 559-67.
  6. 6. Pullen SJ, Wall CA, et al. Psychiatric comorbidity in children and adolescents with restless legs syndrome: A retrospective study. J Clin Sleep Med 2011; 7 (6): 587-96.
  7. 7. Verdens Helseorganisasjon (WHO). Bivirkningsdatabase, søk 30. november 2012.