Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: Se øverst til høyre
E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2013; spm.nr. 2429, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 02.01.2013

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Effektforskjeller på DPP-4-hemmere?

Dato for henvendelse: 02.01.2013

RELIS database 2013; spm.nr. 2429, RELIS Sør-Øst.

SPØRSMÅL: Pasient bruker Janumet (metformin og sitagliptin), men har ikke god nok diabeteskontroll på det. Produsenten av Eucreas hevder ifølge spørrer at deres preparat (metformin og vildagliptin) er mer effektivt. Lege spør om det er dokumentert effektforskjeller som har klinisk betydning.

SVAR: DPP-4-hemmere (eller gliptiner) hemmer enzymet dipeptidylpeptidase-4 (DPP-4) som normalt nedbryter inkretinhormonene glukagonliknende peptid-1 (GLP-1) og glukose-avhengig insulinotropt polypeptid (GIP). Disse inkretinhormonene forbereder kroppen på næringsinntak ved at bukspyttkjertelen raskt øker insulinproduksjonen og -sekresjonen, og de hemmer samtidig glukagonsekresjonen (1).

DPP-4-hemmere er indisert som eventuell tilleggsmedikasjon til pasienter med type 2-diabetes når optimalisering av kost, fysisk aktivitet og metformin/sulfonylurea ikke gir tilfredsstillende blodglukosekontroll (1).

I følge UpToDate ser det ut til at de ulike DPP-4-hemmerne har sammenlignbar effekt på reduskjon av Hb A1c ved type-2 diabetes (2). Det vises til to meta-analyser som har gjennomgått studier med vildagliptin versus placebo og sitagliptin versus placebo, som begge konkluderer med sammenlignbar effekt.

KONKLUSJON
Vi har ikke funnet dokumentasjon som tilsier at det er effektforskjeller av klinisk betydning mellom vildagliptin og sitagliptin.

Referanser
  1. 1. Helsedirektoratet. Nasjonale faglige retningslinjer: Diabetes - Forebygging, diagnostikk og behandling. http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/diabetes/forside (Utgivningsår: 2011).
  2. 2. Dungan K. Glucagon-like peptide-1-based therapies for the treatment of type 2 diabetes mellitus. In: UpToDate. http://www.uptodate.com/ (Sist oppdatert: 17. desember 2012).