Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00

Telefon er bemannet:
mandag-fredag kl. 10-15

E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2013; spm.nr. 2445, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 10.01.2013

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Gabapentin og pregabalin - forskjell i risiko for selvmordstanker?

Dato for henvendelse: 10.01.2013

RELIS database 2013; spm.nr. 2445, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: Lege spør om det er forskjell i risiko for selvmordstanker ved bruk av gabapentin og pregabalin.

SVAR: Det er ikke kjent for oss at det foreligger studier på forskjell i risiko for selvmordstanker ved bruk av gabapentin versus pregabalin. I begges preparatomtaler er det samme advarsel mot økt risiko for selvmordstanker som gjelder alle antiepileptika (1,2). I WHOs database for rapporterte bivirkninger er selvmordsrelaterte bivirkninger rapportert på både gabapentin og pregabalin (3).

En tidligere RELIS-utredning fra 2011 (4) om antiepileptika og selvmordsrisiko konkluderte med:Legemiddelmyndighetene påla i 2008 produsentene av antiepileptika, inkludert gabapentin, å inkludere en generell advarsel om potensiell risiko for selvmordsrelatert adferd i preparatomtalene til disse legemidlene. Bakgrunnen for dette var en stor metaanalyse av randomiserte placebokontrollerte studier som fant at risikoen for selvmordsrelaterte bivirkninger var 0,43 % i gruppen som fikk epilepsimedisin mot 0,24 % i gruppen som fikk placebo. Gyldigheten og betydningen av denne metaanalysen har vært omdiskutert, men advarselen gjelder fortsatt slik den ble fremsatt i 2008.


Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Lyrica. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsoek (Sist endret: 22. november 2011).
  2. 2. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Neurontin. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsoek (Sist endret: 23. mai 2012).
  3. 3. Verdens Helseorganisasjon (WHO). Bivirkningsdatabase, søk 8. januar 2013.
  4. 4. RELIS database 2011; spm.nr. 6616, RELIS Vest. (www.relis.no/database)