Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00

Ikke tilgjengelig på telefon pga koronavirus inntil videre
- ta kontakt via e-post!

E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2013; spm.nr. 2488, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 21.01.2013

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Kortikosteroider og uønsket hårvekst

Dato for henvendelse: 21.01.2013

RELIS database 2013; spm.nr. 2488, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: Lege spør om hirsutisme/hypertrikose er en kjent bivirkning av langvarig, uttalt (periodevis) bruk av systemiske kortikosterioder?

Det gjelder en gutt i slutten av tenårene som med alvorlig astma hele livet har hatt hyppig systemiske steroidkurer (samt kontinuerlig inhalasjonsbehandling) og etterhvert har utviklet uønsket hårvekst i kropp/ansikt. Er det en dokumentert sammenheng mellom kortikosteroider og uønsket hårvekst?

Lege ser at det på NEL angis Cushing (f.eks på grunn av legemidler) som en sjelden, men mulig årsak til hirsutisme (begrepet hypertrikose omtales forøvrig ikke på NEL). Norsk Legemiddelhåndbok angir ikke hirsutisme/hypertrikose som del av bivirkningene av systemiske sterioder, men her vektlegges at barn og unge er ekstra sårbare for cushingoide bivirkninger. Felleskatalogen sier intet om emnet.

SVAR: Ved søk i ulike kilder har heller ikke vi funnet mye omtale av hypertrikose eller hirsutisme assosiert med bruk av kortikosteroider. Hypertrikose (for sterk eller utbredt) hårvekst er nevnt som bivirkning av kortikosteroider i noen kilder, spesielt for topikale preparater (1,2). Ved systemisk bruk av kortikosteroider er hirsutisme omtalt (3,4) og kan være del av Cushings syndrom, men det fremgår at dette ikke er det vanlige bilde ved kortikosteroidindusert Cushing (3).

En aktuell artikkel omhandler tre bivirkningsrapporter fra Nederland, samt flere lignende rapporter i WHO's bivirkningsdatabase, der barn som brukte inhalasjonssteroider utviklet hypertrikose (5, vedlegges svaret). Hos disse oppstod hypertrikose etter 1 måned til 3 år etter oppstart. Noen av barna hadde også veksthemming og adrenal suppresjon. Hypertrikose gikk tilbake etter seponering hos noen, men ikke hos alle.

KONKLUSJON
Hypertrikose er assosiert med bruk av kortikosteroider, men synes sjeldent. Vi oppfordrer til at tilfellet meldes som bivirkning til RELIS.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Betnovat. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsoek (Sist endret: 29. februar 2008).
  2. 2. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Elocon krem. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsoek (Sist endret: 17. november 2011).
  3. 3. Aronson JK, editor. Meylers side effects of analgesics and anti-inflammatory drugs 2010: 460-97.
  4. 4. McEvoy GK, editor. Corticosteroids general statement. The AHFS Drug Information. http://www.medicinescomplete.com/ (17. januar 2013).
  5. 5. de Vries TW, de Langen-Wouterse JJ et al. Hypertrichosis as a side effect of inhaled steroids in children. Pediatr Pulmonol 2007; 42(4): 370-3.