Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00

Ikke tilgjengelig på telefon pga koronavirus inntil videre
- ta kontakt via e-post!

E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2013; spm.nr. 2686, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 12.03.2013

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Østradiol til kvinne som er hysterektomert grunnet adenokarsinom

Dato for henvendelse: 12.03.2013

RELIS database 2013; spm.nr. 2686, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: En pasient er operert med total hysterektomi (inklusiv eggstokker), grunnet adenokarsinom i livmoren, for mer enn 10 år siden. Infiltrasjon i myometriet mindre enn halvparten av myometriets tykkelse. Ingen innvekst i cervix. Ingen tegn til residiv. Hun plages av tørrhet i skjeden med vaginale blødninger. Dette skyldes atrofiske slimhinner. Kan pasienten bruke Vagifem (østradiol)?

SVAR: RELIS har nylig besvart et lignende spørsmål (1, vedlegges). Konklusjonen var da som følger:

Det finnes lite dokumentasjon når det gjelder spørsmål om vaginal lavdose østrogenbehandling hos pasienter med tidligere gjennomgått kreftsykdom. Vi har ikke funnet noen studier som har undersøkt behandling hos kvinner som er operert for endometriekreft. Basert på lav systemisk absorpsjon av østriol/østradiol og lange doseringsintervaller, synes imidlertid risikoen ved slik behandling å være minimal.

Vi har ved oppdatert søk (Pubmed) ikke funnet ny dokumentasjon som vil endre denne konklusjonen. I en oversiktsartikkel om hormonsubstitusjon hos kvinner som har hatt endometriekreft vises det til flere mindre studier som ikke har vist økt risiko for tilbakefall ved bruk av østrogensubstitusjon (2).

Referanser
  1. 1. RELIS database 2012; spm.nr. 1985, RELIS Sør-Øst. (www.relis.no/database)
  2. 2. Manley K, Edey K et al. Hormone replacement therapy after endometrial cancer. Menopause Int 2012 Dec; 18(4): 134-8.