Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00

Ikke tilgjengelig på telefon pga koronavirus inntil videre
- ta kontakt via e-post!

E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2013; spm.nr. 2905, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 22.05.2013

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Movicol ved kronisk forstoppelse hos barn

Dato for henvendelse: 22.05.2013

RELIS database 2013; spm.nr. 2905, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: Lege spør om det er noe nytt siden RELIS i 2010 svarte på spørsmål om behandling av barn med kronisk forstoppelse med Movicol (makrogol 3350). Legen har en pasient på 5 år som bruker én pose daglig og som blir forstoppet bare av å redusere til 1/2 pose daglig.

SVAR: RELIS svarte på et spørsmål i 2010 om det fantes dokumentasjon på bruk av Movicol (makrogol 3350) til barn under 12 år (1). Det antas at det er dette spørsmålsstiller henviser til. Det ble konkludert med følgende:

Det er styrket dokumentasjonsgrunnlag for å hevde at makrogoler er like trygt og effektivt som øvrige behandlingsalternativer ved obstipasjon hos barn. Væske- og elektrolyttbalanse bør følges opp. Movicol anbefales i den norske preparatomtalen ikke brukt til barn, men Norsk barnelegeforening åpner for at bruk utenfor godkjent indikasjon kan vurderes. I Storbritannia finnes makrogolpreparater godkjent for barn ned til 2 år.

Oppdatert litteratursøk støtter denne konklusjonen.

Cochrane har i 2012 publisert en studie hvor effekt og sikkerhet av osmotiske og tarmstimulerende avføringsmidler til behandling av funksjonell forstoppelse hos barn er sammenlignet. Det ble inkludert 18 randomiserte kontrollerte studier (RCT) med 1643 pasienter. Forfatterne konkluderer med at makrogol (polyetylenglykol) gir moderat økning av defekasjonsfrekvens hos barn med kronisk forstoppelse sammenlignet med placebo, og at makrogol er mer effektiv enn andre midler som laktulose, magnesiumsuspensjon (”milk of magnesia") og flytende paraffin. Sikkerhetsprofilen anses god, og vanlige bivirkninger er lite alvorlige (diaré, magesmerter, kvalme mm.) De ses også i mindre grad enn for de andre midlene. Det understrekes imidlertid at studiene som inngår i analysen er ekstremt heterogene og har kvalitetsmessige mangler. Det kan derfor ikke trekkes sikre konklusjoner. For makrogol er det også mangelfull dokumentasjon på langtidsbruk. Bare én studie hadde en oppfølgingstid på 12 måneder. For resten var varighet mindre enn tre måneder, og for halvparten av studiene var den én måned eller mindre (2).

Alper og Pashankar har nylig publisert en oversiktsartikkel om makrogol (polyetylenglykol). De angir at nye studier rapporterer utmerket effekt og sikkerhet ved langtidsbehandling hos barn med kronisk forstoppelse. Men også her er 12 måneder lengste oppfølgingstid, og dette er samme studie som Cochrane har vurdert. Det angis at en fordel med makrogoler er at de kan blandes med ulike væsker som fruktjuice, sportsdrikker eller melk, og at dette kan lette inntaket (3).

I det aktuelle tilfellet er det oppgitt at barnet er 5 år. Barnelegeforeningen angir at Movicol også kan brukes hos småbarn, og at vedlikeholdsdose ofte er 1-2 poser (4). Dette tilsvarer ca. 13,1-26,3 g makrogol (5). I Storbritannia finnes det en egen barneformulering (Movicol Paediatric Plain), og det anbefales å starte behandling med 1 pose av denne (ca. 6,6 g makrogol) og øke dosering til regelmessig bløt avføring oppnås. Maksimal daglig dose er 4 poser (ca. 26,3 g makrogol) (6,7).

KONKLUSJON
Oppdatert søk tyder på ytterligere styrket dokumentasjonsgrunnlag for at bruk av makrogoler til barn er effektiv og trygg behandling ved kronisk forstoppelse. Det er imidlertid ingen publiserte studier som har lengre oppfølgingstid enn 12 måneder.

Basert på norske og britiske retningslinjer bør det aktuelle barnet på 5 år kunne doseres med 1 pose Movicol (makrogol 3350) daglig når dette er nødvendig for å oppnå effekt.

Referanser
  1. 1. RELIS database 2010; spm.nr. 3344, RELIS Midt-Norge. (www.relis.no/database)
  2. 2. Gordon M, Naidoo K et al. Osmotic and stimulant laxatives for the management of childhood constipation. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 7. Art.No.:CD009118. DOI: 10.1002/14651858.CD009118.pub2.
  3. 3. Alper A, Pashankar DS. Polyethylene glycol: A game-changer laxative for children. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2013; Apr 14. Epub ahead of print. DOI: 10.1097/MPG.0b013e318296404a.
  4. 4. Rugtveit J, Olbjørn C. Norsk barnelegeforening. Kronisk obstipasjon. http://www.legeforeningen.no/id/110227.0 (sist revidert 23. desember 2009).
  5. 5. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Movicol. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 8. september 2011).
  6. 6. BNF for Children 2013. Macrogols. http://www.helsebiblioteket.no/ (15. mai 2013).
  7. 7. National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Clinical management of idiopathic constipation in children and young people. http://pathways.nice.org.uk/pathways/constipation-in-children-and-young-people/clinical-management-of-idiopathic-constipation-in-children-and-young-people.pdf (Oppdatert 11. januar 2013).