Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00

Ikke tilgjengelig på telefon pga koronavirus inntil videre
- ta kontakt via e-post!

E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2013; spm.nr. 2923, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 28.05.2013

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Nevropatilignende symptomer assosiert med pasients antimikrobielle legemidler

Dato for henvendelse: 28.05.2013

RELIS database 2013; spm.nr. 2923, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: Kvinne rundt 60 år operert for gastrointestinal tumor ultimo 2011. Fikk intraoperativt HIPEC. Gjennomførte kun 3 av planlagte 12 FLOX-kurer da hun fikk pulmonal aspergillose. Fikk VFEND (vorikonazol) 200 mg x 2, men avsluttet grunnet symptomer som kunne minne om polynevropati. Disse symptomer ble etter hvert mye bedre. Etter kur med Ery-Max (erytromycin) primo mars 2013 fikk hun smerter i ryggen torakalt, følelsesløst område, rødme i hendene, følelse av redusert kraft i venstre ben, nummen i tunge. Lignende etter antibiotikakurer våren 2012. Blitt bedre av dette. Lege spør om dette kan relateres til Ery-Max eller ha annen årsak. Det er ikke beskrevet slike bivirkninger for Ery-Max.

SVAR: Vi antar beskrevne symptomer kan være nevropati eller nevropatilignende og har besvart spørsmålet utifra den antagelsen.

Kjemoterapien med oksaliplatin, fluorouracil og kalsiumfolinat (FLOX) samt mitomycin-C som inngår i HIPEC (hyperterm intraoperativ intraperitoneal cytostatikabehandling) kan ha gitt pasienten nevropati som senere ble mindre uttalt (1). Nevropatien behøver således ikke ha kommet av vorikonazol (VFEND). Alternativt kan vorikonazol være årsak til nevropatien eller kan ha forsterket den (2,3). Såvidt vi forstår foregikk denne behandlingen primo 2012. Våren 2012 skal hun ha fått antibiotikakurer og fått symptomer som beskrevet i spørsmålet; antall kurer og hvilke antibiotika er ikke oppgitt. Etter seponering ble hun gradvis bedre. I mars 2013 får hun så kur med erytromycin (Ery-Max) og får igjen nevropatilignende symptomer.

En rekke legemidler kan gi nevropati bl.a. ved følgende mekanismer: direkte nevrotoksisitet, legemiddelindusert vitaminmangel, påvirkning av metabolske prosesser i nervene, immunmekanismer, legemiddelindusert perifer vaskulær sykdom, økt permeabilitet i diffusjonsbarrierer, antikoagulantiaindusert blødning og lokal nerveskade. Også andre årsaker er mulig. Predisponerende faktorer kan være genetisk disposisjon, variasjon i legemiddelomsetning (farmakokinetikk), underliggende sykdom eller subklinisk nerveklem (1).

Vi har sett på potensialet vorikonazol og ulike antibiotika har for å gi/trigge nevropati. Jain har en liste over antimikrobielle legemidler som er assosiert med perifer nevropati, og den omfatter fluorokinoloner, nitrofurantoin, sulfonamider og metronidazol (1). Fungisider og makrolider står imidlertid ikke på den listen. Vi har heller ikke funnet publiserte rapporter der erytromycin er assosiert med perifer nevropati/polynevropati, men det finnes rapporter på optisk nevropati (4).

Perifer nevropati eller polynevropati assosiert med vorikonazol og andre triazoler er imidlertid omtalt i en relativt fersk artikkel (2), og der henvises til kasusrapporter på vorikonazol (3). Det er også publisert andre kasusrapporter på vorikonazol og andre triazoler (5-7). I flere av disse har pasienten startet opp med soppbehandling etter avsluttet kjemoterapi. Baxter og medarbeidere har gjort en gjennomgang av alle pasienter ved nasjonalt aspergillosesenter i England som i perioden 2007 til 2010 startet opp med triazolbehandling (n=222). De fant en insidens av triazolindusert perifer nevropati på hhv. 17 % for itrakonazol, 9 % for vorikonazol og 3 % for posikonazol etter gjennomsnittlig 4 måneders behandling (4).

KONKLUSJON
Flere av legemidlene pasienten har brukt kan gi nevropati eller kan trigge en underliggende disposisjon som kan være genetisk betinget eller skyldes tidligere legemiddelbehandling, som kjemoterapi og/eller vorikonazol. Infeksjon kan også gi nevropati. Enkelte antibiotika kan gi nevropati, men vi er ikke kjent med hvilke antibiotika pasienten tidligere har brukt. Hvis makrolider som erytromycin gir nevropati, er det veldig sjelden, og vi har ikke funnet publiserte kasuistikker. Hvorvidt det kan være andre årsaker, er ikke vi i stand til å vurdere. Enkelte predisponerende faktorer er nevnt over. Pasienten bør tilbys nevrologisk testing. Hvis vi får mer informasjon om pasientens legemiddelbruk og en diagnose på symptomene som vi har kalt nevropati, kan en bedre vurdering gjøres. Det bør også vurderes å melde dette som bivirkning.

Referanser
  1. 1. Jain KK, editor. Drug-induced Neurological Disorders 2001; 2nd ed.: 263.
  2. 2. Manji H. Toxic neuropathy. Curr Opin Neurol 2011; 24(5): 484-90.
  3. 3. Aksoy F, Akdogan E et al. Voriconazole-induced neuropathy. Chemotherapy 2008; 54: 224-7.
  4. 4. Wang MY, Sadun AA. Drug-related mitochondrial optic neuropathies. J Neuroophthalmol 2013; 33(2): 172-8 (abstract)
  5. 5. Baxter CG, Marshall A et al. Peripheral neuropathy in patients on long-term triazole antifungal therapy. J Antimicrob Chemother 2011; 66: 2136-9.
  6. 6. Gendrot A, de la Blanchardière A et al. [Painful peripheral neuropathy associated with voriconazole during the treatment of chronic cavitary pulmonary aspergillosis]. Rev Med Intern 2010; 31: 163-6. (fransk)
  7. 7. Tsiodras S, Zafiropoulou R et al. Painful peripheral neuropathy associated with voriconazole use. Arch Neurol 2005; 62(1): 144-6.