Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: Send ditt tlf.nr. per e-post og vi ringer tilbake (kl. 08.30 -15.30).
E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2013; spm.nr. 2996, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 18.06.2013

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Lavdose naltrekson i kombinasjon med hydroksyklorokin

Dato for henvendelse: 18.06.2013

RELIS database 2013; spm.nr. 2996, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: En pasient har nylig startet med Plaquenil (hydroksyklorokin) for Sjøgrens syndrom med effekt. Pasienten ønsker nå å forsøke lavdose naltrekson, og fastlegen spør hvorvidt dette går sammen med hydroksyklorokin.

SVAR: Lavdose naltrekson (LDN) har fått oppmerksomhet som en alternativ behandlingsform ved en rekke forskjellige sykdommer. Det er begrenset dokumentasjon for at slik behandling virker (1,2). For enkelte tilstander som multippel sklerose og Crohns sykdom kan man ikke utelukke en viss positiv effekt. Det er ikke dokumentert effekt mot Sjøgren. Sikkerheten ved bruk av LDN er heller ikke kartlagt, selv om risikoen anses å være liten (1). Ettersom LDN ikke er et markedsført legemiddel i Norge med godkjent indikasjon, påtar forskrivende lege seg et spesielt ansvar.

RELIS har tidligere besvart flere spørsmål om interaksjoner med LDN (3,4). Til tross for at naltrekson har vært på markedet i 30 år er interaksjoner med andre legemidler lite undersøkt (3). Naltrekson metaboliseres ikke via cytokrom P-450 systemet, og er således lite utsatt for farmakokinetiske interaksjoner (4). Søk i interaksjonsdatabaser gir ikke informasjon om kjente interaksjoner mellom naltrekson og hydroksyklorokin (5-7). Det som finnes av dokumentasjon på interaksjoner med naltrekson gjelder bruk av standard doser ved behandling av opioidavhengighet, vanligvis 50 mg per døgn (3). Ved LDN gis døgndoser på 3,0-4,5 mg, og risikoen for interaksjoner må vurderes som lavere for LDN enn for standard naltreksonbehandling.

KONKLUSJON
Det er ingen kjente interaksjoner mellom lavdose naltrekson (LDN) og hydroksyklorokin, men interaksjoner melom LDN og andre legemidler er lite undersøkt.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Lavdose naltrekson - hva vet vi? http://www.legemiddelverket.no (Sist oppdatert: 12. mars 2013)
  2. 2. Raknes G, Giverhaug T. Naltrekson – høye forventninger til lave doser. Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131(8): 844-6.
  3. 3. RELIS database 2013; spm.nr. 4639, RELIS Midt-Norge. (www.relis.no/database)
  4. 4. RELIS database 2013; spm.nr. 3077, RELIS Nord-Norge. (www.relis.no/database)
  5. 5. Statens legemiddelverk. Interaksjonssøk. http://www.legemiddelverket.no/interaksjonssok (18. juni 2013).
  6. 6. Baxter K, Preston CL editors. Stockleys Drug Interactions. http://www.medicinescomplete.com/ (18. juni 2013).
  7. 7. Lexicomp Interaction Analysis. http://www.helsebiblioteket.no/ (18. juni 2013).