Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: Send ditt tlf.nr. per e-post og vi ringer tilbake (kl. 08.30 -15.30).
E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2013; spm.nr. 3054, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 03.07.2013

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Er 5-ASA-preparater en behandlingsmulighet ved inflammasjon i duodenum?

Dato for henvendelse: 03.07.2013

RELIS database 2013; spm.nr. 3054, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: En kvinne i 30-årene har inflammatorisk tarmlidelse oppfattet som ulcerøs kolitt, men har etter ulike behandlinger (metotreksat, azatioprin og anti-TNF-behandling) vedvarende betennelse i duodenum. Det spekuleres i å starte opp med takrolimus, men det ønskes først en vurdering på om 5-ASA-preparat kan være virksomme, evt. ved å knuse tabletter eller bruke syrehemmere.

SVAR: Spørsmålet ble diskutert per telefon, vi har i hovedsak vurdert mesalazin.
Pentasa depottabletter er etylcellulosedekkede mikrograulat av mesalazinin (1). Etter inntak vil depotformuleringen frigjøre mesalazin kontinuerlig fra de enkelte grabulatkorn fra duodenum til rektum ved alle pH-forhold i tarmen. Én time etter oral tilførsel er mikrogranulatet tilstede i duodenum, uavhengig av samtidig inntak av føde. Gjennomsnittlig transittid gjennom tynntarmen er ca. 3-4 timer hos friske, frivillige forsøkspersoner. 30-50 % av dosen absorberes, hovedsakelig i tynntarm, noe som også underbygger at en del av mesalazin vil være løst og tilgjengelig for effekt allerede i duodenum. Forfatterne av en kinetikkstudie med mesalazin mikrogranulat konkluderer med at en god del frigis og er tilgjengelig i tynntarmen. Andre mesalazinpreparater har pH-avhengig depotformulering og frigis hovedsakelig i ileum og kolon. Mesalazin mikrogranulat kan derfor være å foretrekke ved ønske om effekt i duodenum (2,3).

Vi har kun funnet én kasusbeskrivelse der en pasient med diffus gastroduodenitt og pouchitis assossiert med ulcerøs kolitt ble behandlet med omeprazol 20 mg/dag og knuste mesalazin tabletter 1500 mg/dag (4). Dette ga bedring i løpet av 14 dager. Det fremkommer ikke hva slags mesalazintabletter som ble brukt. Vi har ikke funnet ytterligere data på eventuell effekt i duodenum ved å bruke knuste mesalazintabletter.

Vår vurdering er at det kan være verdt å forsøke mesalazin mikrogranulat (Pentasa tabletter eller depotgranulat), uten knusing.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Pentasa. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 10. oktober 2010).
  2. 2. Layer PH, Goebbell H et al. Delivery and fate of oral mesalamine microgranules within the human small intestine. Gastroenterology 1995; 108(5):1427-33.
  3. 3. Rådgiver ved Ferring Legemidler A/S pers.medd. 2. juli 2013.
  4. 4. Ikeuchi H, Hori K et al. Diffuse gastroduodenitis and pouchitis associated with ulcerative colitis. World J Gastroenterol 2006; 12(36): 5913-5.