Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: Send ditt tlf.nr. per e-post og vi ringer tilbake (kl. 08.30 -15.30).
E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2011; spm.nr. 305, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 06.04.2011

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Metotreksat og nedsatt sædkvalitet

Dato for henvendelse: 06.04.2011

RELIS database 2011; spm.nr. 305, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: Pasient bruker metotreksat til behandling av hudsykdom og har nedsatt sædkvalitet. Spørsmål fra lege om det foreligger data om a) hyppighet og b) reversibilitet.

SVAR: RELIS har tidligere utredet påvirkning av metotreksat på menns fertilitet, og vi har ikke funnet nye studier som endrer konklusjonen i disse (1,2).

Flere studier har undersøkt om metotreksat påvirker menns fertilitet, men de fleste har vært utført på menn med kreftsykdom og som i tillegg til høydose metotreksat har brukt flere andre cytostatika. Studiene har gitt noe motstridende resultater, men i flere tilfeller har det vært påvist nedsatt fertilitet/sterilitet som var reversibel ved opphør av behandlingen. Reversibel oligospermi er også observert ved bruk av metotreksat som monoterapi mot psoriasis (1). I preparatomtalen til metotreksat er defekt oogenese/spermatogenese, midlertidig oligospermi og infertilitet angitt som svært sjeldne bivirkninger (3).

I følge preparatomtalen skal graviditet unngås hvis en av partnerne får metotreksat. Flere kilder angir at menn bør seponere metotreksat minst tre måneder (tilsvarende en spermatogenese-syklus) før planlagt graviditet. Det er svært begrenset dokumentasjon på om fars bruk av metotreksat ved befruktningstidspunktet gir økt risiko for fosterskadelige effekter. Metotreksat kan potensielt skade DNA i spermier, og økt risiko for fosterskade kan derfor ikke utelukkes. En slik risikoøkning er imidlertid ikke dokumentert (1).

Konklusjon
Påvirkning av sædkvalitet er sett i sjeldne tilfeller ved lavdose metotreksat og er rapportert å være reversibelt. Flere kilder angir at menn bør seponere metotreksat minst tre måneder (tilsvarende en spermatogenese-syklus) før planlagt graviditet.


Referanser