Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: Send ditt tlf.nr. på e-post og vi ringer deg opp med en gang.
E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2011; spm.nr. 332, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 13.04.2011

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Utslett etter bytte fra Taxotere Aventis Pharma til Docetaxel Hospira (docetaksel)

Dato for henvendelse: 13.04.2011

RELIS database 2011; spm.nr. 332, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: Et sykehus har begynt å bruke Docetaxel Hospira (docetaksel). De brukte tidligere Taxotere Aventis Pharma (docetaksel). Mener pasientene nå får kraftige utslett som de ikke så tidligere.

SVAR: Docetaxel Hospira inneholder, i tillegg til virkestoffet, emulgatorene polysorbat 80 og makrogol 300 samt etanol (1).

Taxotere (docetaksel) inneholder, i tillegg til virkestoffet, polysorbat 80 samt sitronsyre og etanol.

Polysorbat 80 kan gi alvorlige ikke-immunologiske anafylaktoide reaksjoner med symptomer som flushing, hypotensjon og bronkospasme, i alvorligere tilfeller kraftigere hypotensjon, bronkospasme og generalisert utslett (3).

Pasienter opplever også isolerte hudreaksjoner (4). Det har vært sett erytem og negleforandringer hos 25 av 99 pasienter som fikk lavdose docetaksel. Pasienter som hadde fått stråling før docetaksel har fått 'recall'-dermatitt. Disse hadde også fått doksurubicin tidligere. Makulopapulært utslett og avskalling er sett hos pasienter som fikk docetaksel for lungekreft (35%). Også plakk med erytrodysestesi har vært assosiert med docetaksel.

Polysorbat 80 inngår imidlertid i begge preparatene. Makrogol 300 anses normalt ikke som et problem. Reaksjoner kan også skyldes det aktive stoffet docetaksel.

Egentlig inneholder spørsmålet for lite informasjon om hva slags reaksjon som ses eller om det er forskjell på pasienter som starter med Docetaxel Hospira eller som bytter i løpet av behandlingen til at vi kan si noe mer. Normalt vil eventuelle endringer, f.eks. i form av forskjeller i bivirkninger, meldes inn som bivirkning. Da vil slike saker danne basis for ev. grundigere undersøkelse. Vi vil derfor oppfordre til at det gjøres.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Docetaxel Hospira. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 08.11.2010).
  2. 2. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Taxotere. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 01.07.2010).
  3. 3. Coors EA, Seybold H, Merk HF et al. Polysorbate 80 in medical products and nonimmunologic anaphylactoid reactions. Ann Allergy Asthma Immunol 2005; 95: 593-9.
  4. 4. Aronson JK, editor. Meyler's Side Effects of Drugs used in Cancer and Immunology 2009: 184.