Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00
E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2013; spm.nr. 3421, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 24.10.2013

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

pH-verdier ved bakteriell vaginose og underlivssopp

Dato for henvendelse: 24.10.2013

RELIS database 2013; spm.nr. 3421, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: Farmasøyt spør om underlivssopp trives best under sure eller basiske forhold, og om bakteriell vaginose og soppinfeksjon kan forekomme samtidig. Hvis det er for lav pH som forårsaker sopp, hva er det som gir lav pH? Farmasøyten har funnet opplysninger i Legevakthåndboken (1) om at sopp og bakteriell vaginose ikke forekommer samtidig. Farmasøyten har også funnet i Veileder i generell gynekologi fra 2009 (2) at C. albicans trives spesielt godt ved lav pH.

SVAR: En evidensbasert retningslinje fra Storbitannina angir at soppen som oftest forårsaker infeksjon i underlivet er Candida albicans. Dersom det oppstår behandlingssvikt ved ukompliserte candidainfeksjoner, kan det forsøkes å måle pH i vagina. Dersom pH er mindre enn eller lik 4,5, er infeksjonen mest sannsynlig C. albicans. Det er mer sannsylig at infeksjonen er bakteriell vaginose hvis pH er over 4,5. Candidiasis og bakteriell vaginose kan forekomme samtidig (3).

Risikofaktorer for vulvovaginal candidiasis er bruk av antibiotika, graviditet og dårlig kontrollert diabetes. Pasienter med HIV/AIDS har større risiko for vaginal kolonisering og vulvovaginal candidiasis, dette gjelder trolig også for andre immunsupprimerte pasienter. Bruk av prevensjonsmidler, spesielt kombinasjonspiller med både østrogen og gestagen, er en mulig risikofaktor for vulvovaginal candidiasis. Seksuell adferd er også en mulig risikofaktor (3,4). Lav/normal pH er ikke nevnt som en risikofaktor i flere anerkjente kilder (3-6). pH 4-4,5 er regnet for å være normal pH i vagina (4).

Referanser
  1. 1. Legevakthåndboken. Vaginitt. http://www.lvh.no/ (Sett: 23. oktober 2013).
  2. 2. Norsk gynekologisk forening. Veileder i generell gynekologi 2009. http://www.legeforeningen.no/ (Sett: 23. oktober 2013).
  3. 3. National Institute of Health and Care Excellence (NICE). Candida-female genital. http://cks.nice.org.uk/candida-female-genital (Sist oppdatert: August 2012).
  4. 4. Barss VA. Candida vulvovaginitis. In: UpToDate. http://www.uptodate.com/ (Sist oppdatert: 15. oktober 2013).
  5. 5. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. T14.6.1 Vulvovaginitt. http://www.legemiddelhandboka.no/ (Publisert: 25. mars 2013).
  6. 6. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. T14.6.1.2 Candida. http://www.legemiddelhandboka.no/ (Publisert: 25. mars 2013).