Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00

Telefon er bemannet:
mandag-fredag kl. 10-15

E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2014; spm.nr. 3779, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 21.01.2014

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Kalsiumpreparat ved fedmekirurgi

Dato for henvendelse: 21.01.2014

RELIS database 2014; spm.nr. 3779, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: En pasient er overvektsoperert og har osteoporose. Hun bruker nå kalsiumkarbonat (Calcigran Forte), men har fått anbefalt kalsiumsitrat privat. Legen spør om det er noe vitenskapelig grunnlag for anbefalingen om bruk av kalsiumsitrat hos overvektige eller overvektsopererte. Er det bedre opptak av kalsiumsitrat enn kalsiumkarbonat? Bør aktuelle pasient bytte fra kalsiumkarbonat til kalsiumsitrat?

SVAR: Det er ikke angitt i spørsmålet hvilken type fedmekirurgi pasienten har gjennomgått.

Fedmekirurgi
Gastrisk bypass og gastrisk sleeve er nå de vanligste fedmeoperasjonene i Norge. Inntil 2012 var cirka 90 prosent av alle operasjonene gastrisk bypass. I 2013 økte andelen gastrisk sleeve til cirka 25 prosent (1).

Etter operasjon skal pasientene få profylaktisk tilskudd av jern, vitamin D/kalsium og vitamin B12 for å forebygge vitamin- og mineralmangler. Noen typer fedmekirurgi (eksempelvis duodenal omkopling) innebærer større risiko for malabsorpsjon. Individuelle tilpasninger gjøres på bakgrunn av serummålinger og bivirkninger (2). RELIS har tidligere utredet blant annet farmakokinetiske aspekter ved gastrisk sleeve operasjoner (3). En studie viser at prevalensen av sekundær hyperparatyroidisme er høy etter fedmekirurgi (gastrisk bypass og duodenal omkopling). Forfatterne konkluderte med at kalsium tilskuddene som ble gitt ikke var tilstrekkelige for å kompensere for redusert kalsiumopptak (4).

Praktisk håndtering av kalsiumtilskudd
Pasientene får etter operasjonen anbefaling om å starte med tilskudd av blant annet kalsium (i form av kalsiumkarbonat). Gjennom oppfølging avdekkes det om pasientene ikke får god nok absorpsjon av kalsium, og bør bruke kalsiumsitrat i stedet. Ved bruk av kalsiumsitrat må pasientene innta flere tabletter og det må søkes om tillatelse for bruk hos den enkelte pasient, da legemidlet ikke er registrert i Norge. Kalsiumkarbonat er derfor førstevalg (1).

Litteratur, kalsiumsitrat
Kalsiumsitrat er ikke avhengig av magesyre for å tas opp, og er i noen tilfeller foretrukket hos pasienter med for lite magesyre, inflammatorisk tarmsykdom, ved andre absorpsjonssykdommer eller pasienter som jevnlig bruker protonpumpehemmer eller histaminreseptorblokkere (5). En liten studie antyder at kalsiumsitrat gir bedre biotilgjengelighet enn kalsiumkarbonat hos pasienter som har gjennomgått Roux-en-Y gastrisk bypass (6).

Overvektige generelt
Vi er ikke kjent med at det er grunnlag for å anbefale tilskudd av kalsiumsitrat til overvektige generelt.

KONKLUSJON
Behandlende lege må vurdere om kompetanse innen sykelig overvekt skal konsulteres for å avgjøre om aktuell pasient bør bytte fra kalsiumkarbonat til kalsiumsitrat.

Referanser
  1. 1. LIS-lege. Senter for sykelig overvekt, Oslo universitetssykehus, pers.medd. 20. januar 2014.
  2. 2. Hofsø D, Aaasheim ET et al. Oppfølging etter fedmekirurgi. Tidsskr Nor Legeforen 2011; 19(31): 1887-92.
  3. 3. RELIS database 2012; spm.nr. 4439, RELIS Midt-Norge. (www.relis.no/database)
  4. 4. Hewitt S, Søvik T et al. Secondary hyperparathyroidism, vitamin D sufficiency, and serum calcium 5 years after gastric bypass and duodenal switch. Obes Surg. 2013; 23(3): 384-90.
  5. 5. Micromedex® 2.0 (electronic version). Calcium (Drugdex Evaluations). http://www.micromedexsolutions.com/ (15. januar 2014).
  6. 6. Tondapu P, Provost D et al. Comparison of the absorption of calcium carbonate and calcium citrate after Roux-en-Y gastric bypass. Obes Surg 2009; 19(9): 1256-61.