Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00

Telefon er bemannet:
mandag-fredag kl. 10-15

E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2014; spm.nr. 4180, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 30.04.2014

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Dabigatran og naturmidler

Dato for henvendelse: 30.04.2014

RELIS database 2014; spm.nr. 4180, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: Apotekskunde lurer på om det er interaksjoner mellom Pradaxa (dabigatran) og rosenrot, brenneslesaft og VitaePro.

SVAR: Pradaxa (dabigatran) er et antitrombotisk middel som inntas peroralt. Det er kjent at dabigatran interagerer med andre legemidler som virker på hemostasen, og med legemidler som hemmer eller induserer effluksproteinet P-glykoprotein (p-gp). Dabigatranetexilat og dabigatran metaboliseres ikke av cytokrom P450-systemet og har ingen effekt in vitro på humane cytokrom P450-enzymer. Det forventes derfor ikke CYP-interaksjoner med dabigatran (1).

Brenneslesaft og Vitaepro
Det er begrenset dokumentasjon på interaksjoner mellom naturmidler og legemidler, og det er ikke gjort studier som undersøker interaksjoner mellom dabigatran og rosenrot, brenneslesaft eller VitaePro. Ved gjennomgang av aktuelle kilder har vi ikke funnet at det er kjent at brenneslesaft eller Vitaepro påvirker hemostasen eller p-gp (2,3).

Rosenrot
Det er publisert en in-vitro-studie av en norsk forskningsgruppe som viser at rosenrot har en hemmende effekt på CYP3A4 og p-gp (4). I denne studien ble alkoholekstrakter av ulike kloner av rosenrot udersøkt for hemmende effekt på CYP3A4 og p-gp, med ketokonazol og verapamil som positive kontroller for henholdsvis CYP3A4-hemming og p-gp-hemming. Artikkelforfatterne skriver at rosenrotekstraktene ga en potent hemming av p-gp, på nivå med det som er rapportert for kinidin og omeprazol.

Det er imidlertid ikke gjort interaksjonsstudier som har sett på kinetikken hos mennesker. Det er dermed ikke avklart om rosenrots hemming av p-gp vil gi en klinisk relevant økt effekt av legemidler som er substrat for p-gp, og hvilke doser og ekstraksjonsmetoder for rosenrot dette omfatter. Siden in vitro dataene som foreligger gir mistanke om interaksjon med p-gp substrater, som rivaroksaben, er det nærliggende å fraråde bruk av rosenratot, da konsekvensene av redusert effekt vil være alvorlig for pasienten.

KONKLUSJON
Interaksjoner mellom legemidler og naurmidler er i liten grad studert, og det er ikke gjort studier som har undersøkt interaksjoner mellom dabigatran og rosenrot, brenneslesaft eller VitaePro. Vi har ikke funnet holdepunkter for at brenneslesaft eller Vitaepro vil interagere med dabigatran. For rosenrot finnes det in vitro data som tyder på at denne kan hemme p-gp, med mulighet for økt effekt av dabigatran dersom de brukes sammen. Dette er potensielt alvorlig (kan gi blødning), og vi vil derfor ikke anbefale at pasienten bruker rosenrot.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Pradaxa. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Lest: 30. april 2014 ).
  2. 2. Natural Medicines Comprehensive Database. Stinging nettle. http://www.naturaldatabase.com/ (29. april 2014).
  3. 3. RELIS database 2013; spm.nr. 2843, RELIS Sør-Øst. (www.relis.no/database)
  4. 4. Hellum BH, Tosse A et al. Potent in vitro inhibition of CYP3A4 and P-glycoprotein by Rhodiola rosea. Planta Med 2010; 76(4): 331-8.