Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00
Telefontid: 09:00 - 15:00 hverdager.
E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2011; spm.nr. 426, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 13.05.2011

 • RELIS Sør-Øst

 • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Kombinasjon av laktulose og makrogol

Dato for henvendelse: 13.05.2011

RELIS database 2011; spm.nr. 426, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: Farmasøyt opplever at pasienter ofte behandles med kombinasjon av laktulose og Movicol (makrogol og elektrolytter). Dosering er f.eks. henholdsvis 15 ml 2 ganger daglig og 1 pose 2 ganger daglig. Det spørres om det finnes dokumentasjon på at dette er en bra kombinasjon eller om det heller bør anbefales laktulose alene. Begge preparatene virker jo som osmotiske avføringsmidler. Kan man få samme effekt ved å øke dosen laktulose og seponere Movicol?

SVAR: Laktulose er et syntetisk disakkarid som består av galaktose og fruktose (1). Den tarmregulerende effekten tilskrives den økte mengden melkesyre og andre organiske syrer, samt den økte sakkarolytiske bakteriefloraen i tykktarmen. Samtidig fås en viss osmotisk virkning med økt tilbakeholdelse av vann i tarmen og stimulering til økt peristaltikk. Ifølge norsk preparatomtale er initial dosering 15-30 ml daglig i 2-4 dager inntil normal avføring er oppnådd, og anslagsvis 10-20 ml daglig som vedlikeholdsdose. I amerikanske legemiddeldatabaser er det angitt at dosen om nødvendig kan økes til 60 ml/døgn fordelt på 1-2 doser (2,3). Laktulose absorberes i meget liten grad og har lav toksisitet. Det synes således å være liten fare forbundet med å forsøke høyere doser dersom pasienten ellers tolerer preparatet godt (4).

Movicol inneholder makrogol 3350 og er et osmotisk virkende avføringsmiddel (5). I tillegg inneholder preparatet elektrolytter som forebygger tap av natrium, kalium og vann. Anbefalt dosering i preparatomtale er 2-3 pulver daglig oppløst i 125 ml vann. Godkjent indikasjon er korttidsbehandling ved obstipasjon. Behandlingsperioden bør normalt ikke overskride 2 uker, men den kan om nødvendig repeteres.

Vi har ikke funnet noen studier som har undersøkt effekt av kombinasjon av laktulose og makrogol (polyetylenglykol) ved obstipasjon. Med tanke på at substansene har såpass lik virkningsmekanisme, ser vi heller ikke rasjonale for dette. En bedre løsning synes å være optimalisering av dose for det enkelte preparat. Norsk legemiddelhåndbok angir at dersom laktulose som forebyggende behandling ikke gir tilfredsstillende effekt, kan det kombineres med et tarmperistaltikkstimulerende middel (6). Eventuelt kan man gi lavdose makrogol (Movicol), 1 pulverpose annenhver dag. Vi oppfatter dette som et alternativ til laktulose, og ikke som anbefalt kombinasjon. UpToDate angir også polyetylenglykol (PEG) og laktulose som alternativer ved obstipasjon og beskriver ikke kombinasjonsbruk (7).

Det finnes flere studier som har sammenlignet effekt av laktulose og makrogoler. Cochrane har gjennomført en metaanalyse av 10 randomiserte kontrollerte studier (RCT), og de konkluderer med at polyetylenglykol synes å ha bedre effekt og bør foretrekkes fremfor laktulose ved behandling av kronisk forstoppelse (8). I en norsk artikkel beskriver Jordhøy og medabeidere behandling av obstipasjon hos alvorlig syke pasienter med kort forventet levetid (9). De anbefaler at det startes med enten makrogol eller laktulose og fortsettes med tillegg av tarmperistaltikkstimulerende middel hvis behov. Det angis at makrogol bør foretrekkes da det er mer effektivt enn laktulose og har færre bivirkninger. Dette forutsetter at pasienten er i stand til å innta den nødvendige væskemengde.

Konklusjon
Vi har ikke funnet dokumentasjon på bruk av laktulose og makrogol (polyetylenglykol) som kombinasjonsbehandling ved obstipasjon, og ser ikke rasjonale for å anbefale dette. Det synes som makrogol kan ha bedre effekt enn laktulose ved kronisk obstipasjon, men i Norge er makrogol bare godkjent for korttidsbehandling. Laktulose absorberes i meget liten grad og har lav toksisitet. Det synes således å være liten fare forbundet med å forsøke doseøkning ved manglende effekt, dersom pasienten ellers tolererer preparatet godt.

Referanser
 1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Duphalac. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 23. desember 2010).
 2. 2. Lexi-drugs in Lexicomp. Lactulose. http://www.helsebiblioteket.no/ (Søk 13. mai 2011).
 3. 3. Klasco RK, editor. Lactulose (Drug Evaluation). Micromedex. http://www.thomsonhc.com/ (13. mai 2011).
 4. 4. RELIS database 2010; spm.nr. 3341, RELIS Midt-Norge. (www.relis.no/database)
 5. 5. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Movicol. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 29. januar 2007).
 6. 6. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. Forstoppelse. http://www.legemiddelhandboka.no/ (11. mai 2011).
 7. 7. Wald A. Management of chronic constipation in adults. In: UpToDate. http://www.uptodate.com/ (Sist oppdatert: 11. februar 2011).
 8. 8. Lee-Robichaud H, Thomas K et al. Lactulose versus polyethylene glycol for chronic constipation. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 7. Art. No.: CD007570.
 9. 9. Jordhøy MS, Aass N et al. Kvalme, oppkast og obstipasjon i palliasjonsbehandling. Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 620-3.