Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: Send ditt tlf.nr. per e-post og vi ringer tilbake (kl. 08.30 -15.30).
E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2014; spm.nr. 4623, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 05.09.2014

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Øresus etter bruk av Botox

Dato for henvendelse: 05.09.2014

RELIS database 2014; spm.nr. 4623, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: Pasient fikk Botox (botulinumtoksin A) mot kronisk migrene i januar 2014 og fikk en uke etterpå øresus bilateralt. Hun er sterkt plaget av øresus fortsatt. Er det rapportert om øresus som mulig bivirkning av Botox? Pasienten har mye muskelspenninger.

SVAR: I preparatomtalen til botulinumtoksin A (Botox) er det oppgitt bivirkningslister som varierer avhengig av tilstand og hvilken del av kroppen botulinumtoksin A injiseres i. Tinnitus er ikke oppført som en bivirkning under bruk av botulinumtoksin A ved kronisk migrene, og heller ikke ved andre tilstander. Tinnitus nevnes imidlertid i preparatomtalen under bivirkninger som er rapportert i enkeltrapporter etter at legemidlet ble markedsført, uavhengig av indikasjon (1). I følge andre kilder fremkommer det at tinnitus sjelden har blitt rapportert som bivirkning ved bruk av botulinumtoksin A og at forekomst og årsakssammenheng foreløpig ikke er fullstendig klarlagt (2,3). Vi har ikke funnet informasjon vedrørende symptomstart, varighet og reversibilitet av tinnitus som eventuell bivirkning av botulinumtoksin A.

KONKLUSJON
Det kan ikke utelukkes at tinnitus kan være en bivirkning av botulinumtoksin A brukt i behandling av migrene, men det forligger for lite dokumentasjon til å kunne konkludere med en sikker sammenheng.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Botox. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist oppdatert: 06.06.2014).
  2. 2. Clinical Pharmacology 2014 database. OnabotulinumtoxinA. Gold Standard, Inc.. http://www.clinicalpharmacology.com/ (Sist oppdatert: 09.12.2013).
  3. 3. McEvoy GK, editor. Botulinum Toxin. The AHFS Drug Information (online). http://www.medicinescomplete.com/ (lest: 04.09.2014).