Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00 (kl. 09.00 – 15.00 alle hverdager)
E-post: [email protected]
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2014; spm.nr. 4682, RELIS Sør-Øst

Publisert: 19.09.2014

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Karbamazepin (Tegretol) og alkohol

Dato for henvendelse: 19.09.2014

RELIS database 2014; spm.nr. 4682, RELIS Sør-Øst.

SPØRSMÅL: En lege har en pasient med trigeminusnevralgi. Pasienten drikker ca 2 flasker rødvin i uken, og legen lurer på om hvordan det er å kombinere karbamazepin (Tegretol) med alkohol.

SVAR: Alle medikamenter som har sentralnervøs sedasjon som mulig virkning/bivirkning, får forsterket denne når alkohol er tilstede (1). Dette vil også være tilfelle for karbamazepin. Inntak av karbamazepin sammen med alkohol kan derfor forsterke alkoholens sedative effekt (2). I legemiddelverkets preparatomtale anbefales det derfor total avholdenhet fra alkohol.

Karbamazepin metaboliseres i leveren (3). Det er vist at et høyt inntak av alkohol kan øke metabolismen av karbamazepin og dermed føre til lavere plasmakonsentrasjoner av karbamazepin. I en studie med 21 epilepsipasienter fant man at et moderat inntak av alkohol (1 til 3 glass vin 2 ganger i uken) ikke hadde innvirkning på serumkonsentrasjonen av karbamazepin (2).

Ved bruk av karbamazepin bør det foretas initial og regelmessig kontroll av leverfunksjonen. Preparatet skal seponeres ved forverring av leversvikt eller aktiv leversykdom (3).

KONKLUSJON
Ved bruk av karbamazepin anbefales det total avholdenhet fra alkohol. Hvis dette ikke er mulig å gjennomføre er det viktig å være oppmerksom på at karbamazepin kan forsterke den sedative effekten av alkohol. Et høyt alkoholinntak kan også føre til økt metabolisme og dermed lavere plasmakonsentrasjoner av karbamazepin. Pasienten kan evt følges opp med plasmakonsentrasjonsmålinger. I tillegg vil det være viktig å kontrollere pasientens leverfunksjon.


Referanser
  1. 1. Mørland J. Interaksjoner mellom legemidler og alkohol. Tidsskr Nor Laegeforen 2002; 122(5): 511-2.
  2. 2. Baxter K, Preston CL, editors. Stockleys Drug Interactions (online). http://www.medicinescomplete.com/. Søk: 17. september 2014).
  3. 3. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Tegretol Retard. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist oppdatert: 5. Desember 2011).