Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: Se øverst til høyre
E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2014; spm.nr. 4880, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 10.11.2014

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Valg av selektiv serotoninreopptakshemmer (SSRI) til kvinne med bivirkninger av venlafaksin

Dato for henvendelse: 10.11.2014

RELIS database 2014; spm.nr. 4880, RELIS Sør-Øst.

SPØRSMÅL: Yngre kvinne med angstlidelse. Brukt Efexor (venlafaksin) i to perioder. Får bivirkninger i form av nedsatt libido, anorgasme, tinnitus og kvalme, men har veldig god effekt på angst og depresjon. Lege vurderer at hun har svært god nytte av SSRI. Når hun trapper ned Efexor over mange uker, blir hun hypersensitiv for lyd under hver dosereduksjon. Ca. 4 uker etter seponering vender angstsymptomene tilbake. Lege vurderer å prøve annen type SSRI og spør hvilket RELIS kan anbefale med tanke på hennes bivirkninger, og om hun hun ev. må trappe ned Efexor helt før hun går over på et SSRI.

SVAR: Venlafaksin er en serotonin-/noradrenalinreopptakshemmer. Den anses problematisk å trappe ned, noe som delvis kan skyldes stoffets korte halveringstid (som paroksetin, som er et SSRI som er vanskelig å trappe ned) (1). Dersom hun skulle byttet fra et SSRI til et annet, ville det normalt vært uproblematisk og seponeringssymptomer ville vært unngått. Hun skal imidlertid bytte fra et SNRI til et SSRI. UpToDate anbefaler at bytte fra venlafaksin til et annet antidepressivum (med unntak av MAO-hemmere) skjer ved "cross-tapering" over 2-3 uker for å forsøke og unngå seponeringssymptomer (2). Dette betyr gradvis nedtrapping av venlafaksin og gradvis opptrapping av det SSRI hun skal byttes til over samme periode. Dersom hun opplever ubehagelige seponeringssymptomer, må hun sannsynligvis gå opp i full dose venlafaksin igjen og så begynne nedtrapping enda saktere. Seponering kan være lettere med depottabletter enn vanlige tabletter, vi er ikke kjent med hva kvinnen bruker. Det finnes også et nettsted som gir råd om bytte (3)

Når det gjelder valg av SSRI, er det escitalopram og sertralin som har angst som godkjent indikasjon.

Tinnitus og hyperacusis
80 % av pasienter med hyperacusis har også tinnitus (4). For den aktuelle pasienten synes hyperacusis å være et seponeringssymptom. Hvorvidt hennes tinnitus er legemiddelindusert, kan ikke fastslås basert på den informasjonen vi har, men tinnitus er en sjelden bivirkning av antidepressiva uten at mekanisme eller årsakssammenheng og eventuelle risikofaktorer er avklart (5).

Seksuelle bivirkninger
I den godkjente norske preparatomtalen (SPC) for venlafaksin er anorgasmi angitt som en kjent og vanlig bivirkning (6). I en artikkel i Tidsskriftet har Frost og medarbeidere redegjort for mekanismene som ligger til grunn for seksuell dysfunksjon som bivirkning av antidepressiva. Orgasme effektueres via økt aktivitet i sympatiske noradrenerge baner, mens økt aktivitet i serotonerge baner virker hemmende. Alle legemidler som øker serotonerg transmisjon (SSRI, SNRI og til dels også TCA) vil derfor kunne gi anorgasmi. Seksuelle bivirkninger forekommer hos anslagsvis 40 % av alle som behandles med selektive serotoninreopptakshemmere eller andre serotoninaktive midler. Det er ikke sikre holdepunkter for at noe antidepressivum er "bedre" når det gjelder seksuelle bivirkninger enn andre, men overveiende noradrenerge antidepressiver som bupropion, nortriptylin, mianserin og mirtazapin har en mer nøytral effekt på seksuell funksjon. Det er holdepunkter for at seksuelle bivirkninger er doseavhengige, og dosereduksjon er derfor en fornuftig strategi, men bivirkningene er også rapportert på lave doser, og dosereduksjon er derfor ingen garanti for opphør av bivirkninger (7).

Referanser
  1. 1. Larsen BM, Myhr K. Starte opp og slutte med et antidepressivum - like lett? Norsk Farm Tidsskr 2011; nr 3: 18-9.
  2. 2. Hirsch M, Birnbaum RJ. Antidepressant medication in adults: Switching and discontinuing medication. In: UpToDate. http://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 03.10.2014).
  3. 3. Psychiatrienet (NL). Switching antidepressantse. http://www.psychiatrienet.nl/switchdetail/.
  4. 4. RELIS database 2014; spm.nr. 9012, RELIS Vest. (www.relis.no/database)
  5. 5. RELIS database 2013; spm.nr. 3279, RELIS Sør-Øst. (www.relis.no/database)
  6. 6. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Efexor. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist oppdatert: 19.05.2014).
  7. 7. Frost J, Sandvik P et al. Seksuelle bivirkninger av antidepressive legemidler. Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130: 1930–1.