Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00

Ikke tilgjengelig på telefon pga koronavirus inntil videre
- ta kontakt via e-post!

E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2014; spm.nr. 4907, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 14.11.2014

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Atomoksetin til pasient med ulcerøs kolitt og bradykardi

Dato for henvendelse: 14.11.2014

RELIS database 2014; spm.nr. 4907, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: Det gjelder en voksen mannlig pasient som har alkohollidelse, samt kjent ADHD og tvangslidelse. Lege på ruspoliklinikken har vurdert Strattera (atomoksetin) som aktuell behandling mot ADHD. Som ledd i oppstart av medisinering er det tatt blodprøver med normale resultatet, men EKG viser sinusbradykardi på 42. I tlllegg har han ulcerøs kolitt og bruker Pentasa (mesalazin) 2 g daglig. Kan behandling med Strattera startes til tross lav puls og ulcerøs kolitt (og Pentasa).

SVAR: Vi kan ikke se at ulcerøs kolitt skulle utgjøre noe problem for bruk av atomoksetin, og det er heller ikke noen interaksjon mellom mesalazin og atomoksetin (1-3).

Som følge av økt noradrenerg aktivitet gir atomoksetin økt puls og blodtrykk (1). Vi vil ikke anta at dette er problematisk for denne pasienten som har bradykardi, gitt at det ikke finnes underliggende kardiologisk patologi.

I preparatomtalen er det gjengitt ved hvilke kardiovaskulære tilstander atomoksetin ikke skal brukes: alvorlig hypertensjon, hjertesvikt, arterielle okklusive lidelser, angina, hemodynamisk signifikant kongenital hjertelidelse, kardiomyopati, myokardinfarkt, potensielt livstruende arytmier og kanalopatier (lidelser forårsaket av dysfunksjon i ionekanaler). Forsiktighet skal utvises hos pasienter der underliggende medisinske forhold kan forverres ved økning i blodtrykk og hjertefrekvens slik som pasienter med hypertensjon, takykardi, kardiovaskulær eller cerebrovaskulær lidelse (1).

Hjertefrekvens og blodtrykk registreres før start av behandling, under behandling, etter hver doseendring og videre minst hver 6. måned for å påvise økning av mulig klinisk betydning (1).

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Strattera. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist oppdatert: 18. februar 2014).
  2. 2. Statens legemiddelverk. Interaksjonssøk. http://www.legemiddelverket.no/interaksjonssok (Søk: 14. november 2014).
  3. 3. Baxter K, Preston CL, editors. Stockleys Drug Interactions (online). http://www.medicinescomplete.com/ (Søk: 14. november 2014).