Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00
Telefontid: 08:30 - 16:00 hverdager.
E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2014; spm.nr. 4913, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 17.11.2014

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Peppermynteolje mot after i munnen

Dato for henvendelse: 17.11.2014

RELIS database 2014; spm.nr. 4913, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: Farmasøyt ved et apotek lurer på om det er det trygt å bruke peppermynteolje (eterisk olje) mot after (munnskold) i munn? Kunden det gjelder bruker Certican (everolimus), og har som følge av dette fått munnskold.

SVAR: I følge en pålitelig kilde med informasjon om naturmidler regnes peppermynte generelt som trygt å bruke. Bruk over lengre tid er imidlertid ikke undersøkt (1).

Tatt peroralt kan peppermynteolje gi bivirkninger som halsbrann, kvalme, oppkast, anal/perianal svie og allergiske reaksjoner (inkludert hodepine og flushing). "Burning mouth syndrome" og kronisk sårdannelse i munn har også vært assosiert med peppermynteolje inntatt per oralt hos personer med kontaktfølsomhet (contact sensitivity) for peppermynte (1).

Brukt lokalt kan peppermynteolje gi hudirritasjon og dermatitt (1).

En annen kilde nevner i tillegg bradykardi, tremor og ataksi som bivirkning av peppermynte, uten å spesifisere inntaksmåte. Den samme kilden nevner at bruk av peppermynte er kontraindisert hos pasienter med leversykdom, cholangitt, aklorhydri, gallestein og andre gallesykdommer (2).

Everolimus (Certican) er substrat for CYP3A4 og P-glykoprotein (3). Preliminære studier tyder på at peppermynteolje kan hemme CYP3A4. Peppermynteolje kan således teoretisk øke konsentrasjonen av legemidler som metaboliseres via CYP3A4, for eksempel everolimus. Imidlertid antyder andre preliminære studier at peppermynteolje hemmer CYP3A4 bare ved høye konsentrasjoner (1).

Vi antar at kunden påfører peppermynteoljen på en Q-tips eller lignende, og appliserer på små aftøse områder i munnen. I så tilfelle vil det dreie seg om svært små mengder peppermynte som tas opp via slimhinnene.

KONKLUSJON
Generelt anses peppermynteolje som trygt å bruke. Teoretisk sett kan peppermynteolje interreagere med everolimus. Det antas imidlertid at den aktuelle kunden får i seg svært lite peppermynte, og at dette således ikke vil ha vesentlig betydning for en slik eventuell interaksjon.

Referanser
  1. 1. Natural Medicines Comprehensive Database. Peppermint. http://www.naturaldatabase.com/ (Sist oppdatert: 31. juli 2014).
  2. 2. Herbal Medicines. Peppermint. http://www.medicinescomplete.com/ (Søk: 17. november 2014).
  3. 3. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Certican. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist oppdatert: 18. juli 2008).