Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: Se øverst til høyre
E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2014; spm.nr. 4994, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 02.12.2014

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Interaksjoner med Bronwel?

Dato for henvendelse: 02.12.2014

RELIS database 2014; spm.nr. 4994, RELIS Sør-Øst.

SPØRSMÅL: Farmasøyt spør om Bronwel kan brukes sammen med andre legemidler, og om det foreligger interaksjoner med andre legemidler. Hun er kjent med at RELIS tidligere har utredet liknende spørsmål om Fribol og warfarin. Er interaksjon med Bronwel doseavhengig, og inneholder Bronwel så mye timian at også dette produktet i kombinasjon med warfarin kan være uheldig?

SVAR: Bronwel (som sugepastiller og mikstur) er registrert som et tradisjonelt plantebasert legemiddel, og inneholder ekstrakt av timian; Thymus vulgaris L herba, eller Thymus Zygis L herba, eller en blanding av begge timianartene. Anbefalt dosering er gitt i preparatomtalen (1). Statens legemiddelverk vurderer kvalitet, sikkerhet og effekt også for tradisjonelle plantebaserte legemidler før det blir godkjent og får markedsføringstillatelse (2). Bruksområdet for Bronwel er godkjent på bakgrunn av lang brukstradisjon (1,2).

Ifølge godkjent preparatomtale (SPC) og pakningsvedlegg er det ikke utført interaksjonstudier, og interaksjoner med andre legemidler er ikke kjent (1,3). En annen kilde angir at in vitro data tyder på at ulike stoffer i timianekstrakt blant annet kan hemme acetylkolinesterase. Teoretisk vil samtidig bruk av andre kolinerge legemidler, eller kolinesterasehemmere, kunne medføre additiv effekt og økt risiko for kolinerge bivirkninger. Dette er imidlertid ikke kjent fra human bruk. Tilsvarende vil timianekstrakt teoretisk kunne hemme effekten av antikolinerge legemidler. Videre angis at timianekstrakt teoretisk kan gi additiv effekt ved samtidig behandling med blodplatehemmere eller antikoagulantia og føre til økt risiko for blødning. Også samtidig bruk av plantebaserte legemidler eller kosttilskudd/helsekost (bl.a. arnika, ginko, ginseng, gurkemeie, kamille) som kan påvirke blodplateaggregasjon, kan teoretisk føre til økt risiko for blødning. In vitro undersøkelser har i tillegg vist at timian har østrogenreseptorbindende aktivitet, og vil teoretisk kunne virke kompetitivt hemmende ved samtidig substitusjonsbehandling med østogener. In vitro og dyreforsøk kan dessuten tyde på at stoffet tymol i timian teoretisk kan gi økt absorpsjon av topikal applikasjon av ketoprofen og naproksen. Disse teoretisk mulige interaksjonene er imidlertid ikke rapportert i mennesker og har ukjent klinisk relevans (4).

Timianekstrakt kan i noen tilfeller gi gastrointestinale bivirkninger og hypersensitivitetsreaksjoner (1,4). Ulike hjelpestoffer i Bronwell sugepastiller og mikstur kan dessuten ha betydning for enkelte pasientgrupper med hensyn til uønskede effekter (1).

KONKLUSJON
Det kan generelt ikke utelukkes at plantebaserte ekstrakter kan påvirke opptak eller metabolisme av legemidler. Kliniske studier på dette finnes ikke for innhold av timianekstrakt i Bronwel. Timian har lang brukstradisjon i folkemedisinen. Likevel er dokumentasjon om bivirkninger og interaksjoner begrenset og opplysninger om doseavhengighet er ikke funnet. Det er ikke kjent hvorvidt teoretisk mulige interaksjoner mellom stoffer i timianekstrakt og ulike legemidler vil kunne være av klinisk betydning. Generelt er det etter vår vurdering grunn til å utvise særskilt forsiktighet ved bruk av urtebaserte produkter hos pasienter som samtidig behandles med legemidler med smalt terapeutisk vindu og risiko for alvorlige bivirkninger (f.eks. warfarin).

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Bronwel. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist oppdatert: 23. april 2014).
  2. 2. Statens legemiddelverk. Plantebaserte legemiddel. http://www.legemiddelverket.no/Bruk_og_raad/plantebaserte_legemidler/Sider/default.aspx (Sett: 2. desember 2014).
  3. 3. Felleskatalogen. Pasientinformasjon/pakningsvedlegg Bronwel sugetabletter. http://www.felleskatalogen.no/medisin/pasienter/pil-bronwel-kwizda-pharma-590469 ((Sist oppdatert: 23. april 2014).
  4. 4. Natural Medicines Comprehensive Database. Thyme. http://www.naturaldatabase.com/ (Sist oppdatert: 24. september 2014).