Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00

Telefon er bemannet:
mandag-fredag kl. 10-15

E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2011; spm.nr. 500, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 01.06.2011

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Samtidig bruk av dalteparin og tranebær

Dato for henvendelse: 01.06.2011

RELIS database 2011; spm.nr. 500, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: En allmennlege/tilsynslege har en pasient som har fått beskjed om å være forsiktig med å ta tranebær når hun får dalteparin (Fragmin). Legen lurer på om dette er korrekt.

SVAR: Tranebær og salisylsyre
Tranebær, Vaccinium macrocarpon, har tradisjonelt vært brukt for å forebygge urinveisinfeksjoner. Det inneholder bl.a. organiske syrer, karbohydrater og fenoler. Som mange andre frukter, bær og grønnsaker inneholder tranebær også salisylsyre (1,2). I en kilde blir det oppgitt at det finnes ca. 7 mg salisylsyre i 1 L tranebærjuice (2). Dette stoffet, som også er en metabolitt av acetylsalisylsyre, har noe antiinflammatorisk effekt i seg selv, er irriterende overfor tarmslimhinnen og predisponerer for ulcerasjon i GI-trakten ved å inhibere syntesen av vasodilaterende og cytoprotektive prostaglandiner (3). Det har kommet flere kasusrapporter vedrørende interaksjoner mellom tranebær og warfarin, selv om det er noe sprikende data vedrørende dette (1,2,4).

Dalteparin (Fragmin)
Dalteparin er et lavmolekylært heparin som virker ved å akselerere hemmingen av faktor Xa og trombin ved å aktivere koagulasjonsfaktorer gjennom kompleksbinding til antitrombin. Medikamentet har liten effekt på primær hemostase da det har lite effekt på trombocyttfunksjonen og -adhesiviteten sammenliknet med tradisjonelt heparin. Det ser ut til at dalteparin har noe effekt på karvegger og det fibrinolytiske system. Vanlige bivirkninger er mild trombocytopeni og blødninger (5).

Samtidig bruk
Ved relevant søk i PubMed og interaksjonsdatabaser er det ikke beskrevet kjent interaksjon mellom tranebær og dalteparin. Det er anbefalt å vise forsiktighet ved bruk av tranebær hos pasienter som har lett for å blø eller har kjent blødersykdom, har et legemiddelassosiert problem med hemostasen eller bruker antikoagulerende eller platehemmende medisiner (6).

Konklusjon
Ved søk i databaser finnes det ikke rapporter om interaksjon mellom tranebær og dalteparin, det finnes heller ikke annen publisert litteratur på dette. Teoretisk kan samtidig bruk gi noe økt risiko spesielt for gastrointestinale blødninger, og dette vil være avhengig av de respektive doser.

Referanser
  1. 1. Barnes J, editor. Herbal Medicines. Cranberry. http://www.medicinescomplete.com/ (31.05.2011).
  2. 2. Natural Medicines Comprehensive Database. Cranberry. http://www.naturaldatabase.com/ (31.05.2011).
  3. 3. Dollery C, editor. Therapeutic drugs 1999; 2nd ed.: A216-7.
  4. 4. Solhaug V, Nergård CS. Interaksjoner mellom warfarin og naturmidler. Tidsskr Nor Laegeforen 2010; 130: 1252-4.
  5. 5. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Fragmin. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 15.12.2010).
  6. 6. Lexi-comp Natural Products Database. Cranberry. http://www.helsebiblioteket.no/ (01.06.2011).