Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00

Ikke tilgjengelig på telefon pga koronavirus inntil videre
- ta kontakt via e-post!

E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2014; spm.nr. 5065, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 18.12.2014

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Seponering etter langtidsbruk av kortisonsalve

Dato for henvendelse: 18.12.2014

RELIS database 2014; spm.nr. 5065, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: Tilsynslege er blitt oppmerksom på et en pasient har brukt salve med mometason (Elocon) siden juni 2014, kun avbrutt i korte perioder når salven ikke har vært å få tak i. Salven har vært brukt på et eksemlimnende utslett på ryggen og delvis på låret i et område med utbredelse tilsvarende 4-5 håndflater. Sykepleierne har nå bemerket at de ikke synes den har hatt tilstrekkelig effekt og legen lurer på hvordan en seponering bør gjøres. Hun har lest i Felleskatalogen at muligens bør gjøres gradvis. Stemmer dette?

SVAR: Mometason er et sterkt glukokortikoid (gruppe III) og bruken bør begrenses til kortere perioder. Langtidsbruk over store hudområder kan, på grunn av systemisk absorbsjon, gi reversible HPA (hypothalamus-pituitary-adrenal)-akse-suppresjon med risiko for glukokortikosteroidmangel etter seponering av behandlingen. Brå seponering kan også gi en "rebound"-effekt i form av dermatitt med intens rødme, svie og brennende følelse. Av disse grunner anbefales gradvis nedtrapping og seponering av behandlingen (1-3).
Dette kan gjennomføres ved intermitterende behandling, for eksempel ved at man i en periode veksler mellom tidsperioder med og uten behandling (en dag/uke med og en dag/uke uten behandling) hvor de behandlingsfrie periodene gradvis blir lengre eller veksler mellom et sterkt og et mildere preparat eller skifter til et mildere preparat i en periode. Det er viktig at fuktighetskremer brukes alternativt med glukokortikoidpreparatene.

I det aktuelle tilfellet har ikke behandlingen hatt ønsket effekt til tross for langvarig bruk. Indikasjon for behandlingen bør derfor revurderes og man bør også tenke på om det kan være andre forhold som bidrar til pasientens plager, for eksempel fuktig eller klam hud på grunn av mye sitting/ligging. Dette kan kanskje avhjelpes ved å skifte klær ofte og påføre talkum eller liknende på de hudområdene som er affisert.

Referanser
  1. 1. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell 2013. L16.3 Glukokortikoider til bruk på hud og munnslimhinne: 1224-6.
  2. 2. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Elocon. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist oppdatert: 22. august 2014).
  3. 3. Felleskatalogen. Elocon. www.felleskatalogen.no (18. desember 2014).