Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00

Ikke tilgjengelig på telefon pga koronavirus inntil videre
- ta kontakt via e-post!

E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2015; spm.nr. 5164, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 20.01.2015

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Psykofarmaka og grå stær

Dato for henvendelse: 20.01.2015

RELIS database 2015; spm.nr. 5164, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: Pasient i 40-årene har tidligere fått påvist operasjonskrevende grå stær. Vedkommende har brukt sertralin (Zoloft) inntil 100 mg og kvetiapin inntil 100 mg daglig i et halvt års tid. Kan bruk av psykofarmaka bidra til utvikling av grå stær?

SVAR: ANTIDEPRESSIVA
For sertralin (Zoloft) er synsforstyrrelser og utvidede pupiller nevnt som henholdsvis vanlige og mindre vanlige bivirkninger. For flere opplysninger om sjeldne øyebivirkninger av sertralin, se godkjent prparatomtale (SPC) (1). En kilde oppgir at grå stær har vært rapportert hos pasienter som brukte sertralin. Antall pasienter som opplevde dette er ukjent og årsakssammenhengen er usikker (2).

To pasientkasuistikker er beskrevet der pasientene stod på sertralin før, i løpet av og etter laseroperasjon. Øyebivirkningene de opplevde var tørre øyne og utvidede pupiller (3).

Blant sjeldne øyebivirkninger av sertralin er glaukom nevnt (1). Antidepressiva som TCA og SSRI har glaukom som bivirkning som følge av ulik grad av antikolinerg påvirkning. Man kan forvente at antikolinerg effekt er mindre ved bruk av SSRI enn ved bruk av TCA (4).

ANTIPSYKOTIKA
For kvetiapin er sløret syn nevnt som en vanlig bivirkning (1). Det finnes flere opplysninger om sjeldne øyebivirkninger av kvetiapin, (2). Grå stær er ikke nevnt som bivirkning av kvetiapin (1,2). Glaukom kan være en bivirkning av kvetiapin på grunn av antikolinerg påvirkning (4).

Trettisju pasienter som brukte kvetiapin for psykoser ble fulgt over 22 måneder. Ingen av disse fikk påvist grå stær eller andre okulære endringer (5). En studie viste at man med nyere antipsykotika ikke har sett noen økt sammenheng med utvikling av grå stær. Denne sammenhengen er sett ved bruk av flere eldre antipsykotika (6).

KONKLUSJON
Noen pasienter som brukte sertralin fikk grå stær, men det er uklart hva som var årsaken til dette. Vi har ikke funnet dette bekreftet i litteraturen. RELIS kan ikke se en klar årsakssammenheng mellom utvikling av grå stær og bruk av sertralin eller kvetiapin.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Zoloft og Seroquel. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Lest: 19. januar 2015).
  2. 2. Clinical Pharmacology 2015 database. Sertraline, Quetiapine. Gold Standard, Inc. http://www.clinicalpharmacology.com/ (Lest: 19. januar 2015).
  3. 3. Celik L, Kaynak T et al. Disappointment of patients on antidepressant therapy after excimer laser treatment. J Cataract Refract Surg 2006; 32: 1775-6.
  4. 4. Aronsen JK et al. Mayler's Side Effects of Psychiatric Drugs 2009: 38,187.
  5. 5. Whitehorn D, Gallant J et al. Quetiapine treatment in early psychosis: no evidence of cataracts. Schizophrenia Research 2004; 71: 511-2.
  6. 6. Shahzad S, Suleman M-I et al. Cataract occurence with antipsychotic drugs. Psychosomatics 2002; 5: 354.