Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00

Ikke tilgjengelig på telefon pga koronavirus inntil videre
- ta kontakt via e-post!

E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2015; spm.nr. 5279, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 20.02.2015

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Karbidopa/levodopa og synkope

Dato for henvendelse: 20.02.2015

RELIS database 2015; spm.nr. 5279, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: Eldre person startet behandling med karbidopa+levodopa (Sinemet). Pasienten brukte først 12,5/50 mg x 3 i tre dager. Deretter første dose med 25/100 mg. Pasienten synkoperte i etterkant av inntaket. Pasienten har mutasjoner i genene for CYP2D6 og CYP2C19. Legen spør om synkope en kjent bivirkning av Sinemet. Legen spør også om CYP-mutasjonene kan ha innvirkning på omsetningen av Sinemet hos denne pasienten, om disse eventuelt kunne være medvirkende til synkopen, og hvordan opptrappingen eventuelt bør håndteres videre i forhold til dette.

SVAR: Synkope er rapportert som en mindre vanlig bivirkning (= 1/1000, < 1/100) av karbidopa+levodopa (Sinemet) (1,2). Ortostatisk hypotensjon er en vanlig bivirkning (= 1/100, < 1/10) ved levodopa terapi. Som regel utvikles toleranse i løpet av få måneder (2). Uregelmessig hjerteaktivitet er også en vanlige bivirkning ved bruk av levodopa.

Vi er ikke kjent med tidsintervallet mellom tablettinntak og inntruffet synkope, men dette vil kunne gi en indikasjon på om det er en sannsynlig årsakssammenheng. Maksimal plasmakonsentrasjon for levodopa nås vanligvis etter ½-2 timer (1). Det er også naturlig å vurdere mulige additive effekter med andre legemidler pasienten eventuelt tar som kan påvirke blodtrykk eller hjerterytme.

Mutasjoner i CYP-enzymer vil ikke påvirke omsetningen eller konsentrasjoner av levodopa eller karbidopa. Slike mutasjoner vil dermed ikke ha noen innvirkning på eventuell levodopa-indusert synkope eller for dosering av karbidopa/levodopa. Levodopa omsettes ved helt andre enzymer (MAO og COMT). Karbidopa omdannes i liten grad og utskilles renalt. Endrede konsentrasjoner av levodopa (og derivater) ved samtidig bruk av andre legemidler er heller ikke sannsynlig (med unntak av monoaminoksidasehemmere).

Vi vil anbefale en gjennomgang av alle medikamenter pasienten eventuelt bruker med tanke på (samlede) risikofaktorer for ortostatisk blodtrykksfall og synkope. Dersom man velger videre opptrapping av karbidopa+levodopa bør dette gjøres forsiktig, og pasienten må følges nøye.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Sinemet. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist oppdatert:23. januar 2015).
  2. 2. Clinical Pharmacology 2015 database. Carbidopa;Levodopa. Gold Standard, Inc. http://www.clinicalpharmacology.com/ (20. februar 2015).