Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00

Telefon er bemannet:
mandag-fredag kl. 10-15

E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2015; spm.nr. 5307, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 02.03.2015

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Dystrofia myotonika og bruk av risperidon

Dato for henvendelse: 02.03.2015

RELIS database 2015; spm.nr. 5307, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: Pasient i tenårene med Dystrofia myotonika (DM) som debuterte i 6 års alder. Lett psykisk utviklingshemmet. Medisineres med risperidon (Risperidon) til sammen 1 mg daglig for bedre affektregulering, angivelig med god effekt. Antatt god toleranse for medikamentet i ca 2 år. Pasienten er noe søvnig på dagtid, men det var pasienten også tidligere. Kardiologisk status er i orden. Foreldre/fastlege spør om det er mulig å øke risperidondosen/om dosen er optimal. Videre spørres det om det finnes dokumentasjon på spesifikke negative effekter av risperidon ved DM, om det kan være grunnlag for å skifte til aripiprazol (Abilify) for mindre sedasjon, og om man kan forvente økende bivirkninger/risiko ved bruk av nevroleptika etterhvert som sykdommen utvikler seg?

SVAR: KONKLUSJON
Ved søk i flere anerkjente databaser finner vi ingen spesifikk dokumentasjon vedrørende bruk av risperidon eller andre nevroleptika ved sykdommen Dystrofia myotonika (DM). Vi finner heller ingen spesifikk litteratur vedrørende langvarig nevroleptikabruk etter hvert som sykdommen utvikler seg. Frambu, Senter for sjeldne diagnoser, kan mulig bidra med ytterligere informasjon om DM.

Nedenfor følger opplysninger vi har funnet om bruk av risperidon og aripiprazol som kan ha relevans ved DM.

Dosering av risperidon
Blant behandlingsindikasjonene for risperidon er vedvarende aggresjon ved utagerende atferd blant barn > 5 år og ungdom med mental retardasjon eller nedsatt intelektuell funksjon. Anbefalt dosering ved denne indikasjonen er oppgitt i preparatomtalen for medikamentet. Ved vekt > 50 kg er optimal daglig dose 1 mg for de fleste pasienter. Ved vekt < 50 kg er optimal dose 0,5 mg daglig (1).

Sedasjon og andre negative effekter av risperidon
Hos pasienter med DM er kronisk tretthet og dagtretthet vanlige symtpomer (2,3). Risperidon er oppgitt å være lite sedativt (4), men søvnighet og sedasjon er også oppgitt som vanlige nevrologiske bivirkninger av medikamentet (1). En svært vanlig bivirkning av risperidon og en av de mest rapporterte bivirkningene ved bruk av risperidon er søvnløshet. Risperidon kan gi metabolske bivirkninger i form av hyperglykemi og diabetes mellitus, det er oppgitt som en mindre vanlig bivirkning. Det er vanlig at pasienter med DM har insulinresistens, men det er mer sjelden med diabetes mellitus (2).
I tillegg er det oppgitt at risperidon kan gi dystonier deriblant myotoni. Dystoni er rapportert som en vanlig bivirkning av risperidon (4). Myotoni er hovedsymptomet ved DM (3).

Aripiprazol (Abilify)
Aripiprazol har ikke behandling av aggresjon og atferdsproblemer som indikasjon (5). Aripiprazol er oppgitt å ha lite motoriske og metabolske effekter (6). Det er imidlertid rapportert tilfeller med hyperglykemi som i noen tilfeller var meget uttalt. I preparatomtalen for Abilify er insomni, somnolens og sedasjon oppgitt som vanlige bivirkninger. Også Abilify, i likhet med risperidon, har dystoni som bivirkning (5).

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Risperidon. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist oppdatert: 27. november 2014).
  2. 2. Darras BT, Chad DA. Myotonic dystrophy: Etiology, clinical features, and diagnosis. In: UpToDate. http://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 25. august 2014).
  3. 3. Frambu. Senter for sjeldne diagnoser. Dystrofia myotonica type 1. http://www.frambu.no/hovedmeny/diagnoser/dystrofia-myotonika-type-1/ (Publisert: 19. februar 2014).
  4. 4. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. Risperidon. http://www.legemiddelhandboka.no/ (Sist endret: 19. august 2014).
  5. 5. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Abilify. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist oppdatert: 27. november 2014).
  6. 6. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. Arpiprazol. http://www.legemiddelhandboka.no/ (Sist endret: 7. februar 2014).