Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00

Telefon er bemannet:
mandag-fredag kl. 10-15

E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2015; spm.nr. 5335, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 10.03.2015

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Efavirenz under graviditet

Dato for henvendelse: 10.03.2015

RELIS database 2015; spm.nr. 5335, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: En sykepleier spør om råd til kvinner som bruker efavirenz ved hiv-infeksjon og planlegger å bli gravid.

SVAR: Bakgrunnen for spørsmålet er at det har vært mistanke om at efavirenz kan øke risiko for nevralrørsdefekter ved eksponering i første trimester av svangerskap. Denne mistanken er blant annet basert på dyrestudier.

WHO
Efavirenz er en del av førstelinjebehandling ved hiv-infeksjon hos voksne i retningslinje fra Verdens helseorganisasjon (WHO). I disse retningslinjene er det ikke gjort unntak for gravide. WHO mener at data for efivarenz med hensyn på utvikling av nevralrørsdefekter i første trimester er tilstrekkelige for å utelukke en potensiell økt risiko større enn tre ganger. Til sammenligning var data i 2010 kun tilstrekkelige for å utelukke en økt risiko større enn ti ganger. Dette betyr at risiko er vurdert lavere nå på grunn av et større tallmateriale (1).

En tidlig versjon av en metaanalyse er grunnlaget for anbefalingen fra WHO til gravide. Metaanalysen fant ikke økt risiko for blant annet nevralrørsdefekter hos barn født av mødre som var eksponert for efavirenz i første trimester av graviditeten. Forfatterne av metaanalysen tar imidlertid forbehold om at det er en lav insidens av nevralrørsdefekter i befolkningen generelt og det er en relativt liten populasjon som har blitt eksponert, slik at disse sammenhengene bør studeres videre (2). Forfatterne har tidligere argumentert for at det ikke finnes noen kjent biologisk mekanisme for eventuell teratogenisitet for efavirenz, og at efavirenz ikke oppfyller krav for å bli kalt teratogen (3).

Andre kilder
Andre kilder vurderer imidlertid datagrunnlaget anderledes. European AIDS Clinical Society (EACS) anbefaler å bytte til et annet middel enn efavirenz for kvinner som planlegger å bli gravide. De anbefaler også å skifte til et annet legemiddel hvis graviditeten oppdages før 8 fullgåtte uker på grunn av økt risiko for nevralrørsdefekter (4). En anerkjent kilde innen teratologi oppdatert i 2015 er også skeptisk til bruk av efavirenz i graviditet (5). Norsk Legemiddelhåndbok fraråder bruk i første trimester grunnet at middelet er funnet teratogent i aper (6). Vi er kjent med at en kasusrapport har tilkommet etter at WHO retningslinjen ble utgitt (7).

Infeksjonspoliklinikken ved Oslo universitetssykehus anbefaler at risiko for nevralrørsdefekter for efavirenz må vurderes og diskuteres med kvinner som planlegger graviditet eller kan bli gravide. De anbefaler at efavirenz kan være en del av oppstartsregimet fra og med 2. trimester (8).

Annen informasjon
Terapisvikt kan oppstå i forbindelse ved bytte av medisiner, og dette må tas med i vurderingen. For andre hiv-midler vil det muligens foreligge mindre informasjon enn for efivarenz om eventuelle uheldige effekter for foster (8).

Konklusjon
Vi vurderer det slik at det er naturlig å forholde oss til rådet fra Verdens helseorganisasjon om at efavirenz kan brukes av både kvinner som planlegger graviditet, i første trimester og resten av graviditeten ved hiv-infeksjon. Behandling av hiv-infeksjon i svangerskapet er et fagområde hvor det er viktig å følge med på oppdatert informasjon og stadig vurdere hva som er optimal behandling for den enkelte kvinne.

Referanser
  1. 1. Verdens helseorganisasjon (WHO). Consolidated guidelines on the use of antiretroviral drugs for treating and preventing HIV infection: recommendations for a public health approach June 2013. http://www.who.int/ (Sett: 6. mars 2015).
  2. 2. Ford N, Mofenson L et al. Safety of efavirenz in the first trimester of pregnancy: an updated systematic review and meta-analysis. AIDS 2014; 28 Suppl 2: S123-31.
  3. 3. Ford N, Calmy A. Efavirenz is not a known teratogen. Pediatr Infect Dis J 2012; 31(9): 999; author reply 1000.
  4. 4. European AIDS Clinical Society (EACS): Guidelines, version 7.1. http://www.eacsociety.org/ (Publisert: November 2014).
  5. 5. Schaefer C, Peters P et al., editors. Drugs during pregnancy and lactation 2015; 3rd ed.: 152-153.
  6. 6. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. G7 Graviditet og legemidler. Efavirenz. http://www.legemiddelhandboka.no/ (Sist endret: 3. mai 2013).
  7. 7. Gudu W, Bekele D. Encephalocele following a periconceptional exposure to efavirenz: a case report. J Perinatol 2013; 33(12): 987-8.
  8. 8. Seksjonsoverlege, Infeksjonspoliklinikken, Ullevål, Oslo universitetssykehus, pers.medd. 9. mars 2015.