Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00

Telefon er bemannet:
mandag-fredag kl. 10-15

E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2015; spm.nr. 5386, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 24.03.2015

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Atazanavir til gravide

Dato for henvendelse: 24.03.2015

RELIS database 2015; spm.nr. 5386, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: En infeksjonslege ønsker en vurdering av atazanavir til gravide i 1. trimester med utgangspunkt i vedlagt artikkel (1).

SVAR: Vedlagt artikkel
Den vedlagte artikkelen omtaler en kohortestudie som inkluderer prospektive (n=1380 barn) og retrospektive (n=1200 barn) data. Studien undersøkte om det var en assosiasjon mellom antiretroviral eksponering i graviditet og misdannelser hos barna. Forfatterne fant en økt forekomst av misdannelser hos barn som hadde blitt eksponert for atazanavir i 1. trimester. Ved subgruppeanalyser av misdannelsene ble det funnet en statistisk signifikant assosiasjon mellom muskel-skjelett og hudmisdannelser etter eksponering for atazanavir i første trimester. Misdannelsene var av mild alvorlighetsgrad.

Hos 88,5 % av de eksponerte var atazanavir brukt sammen med ritonavir. Denne kombinasjonen medførte økt risiko for misdannelser (aOR 2.01), mens ritonavir-boostet lopinavir viste ikke økt risiko (1). Vi vil presisere at gruppen som ble eksponert for atazanavir var begrenset (n=222 barn), og det var kun 25 barn som ble eksponert for atazanavir uten ritonavirkomponenten. På bakgrunn av det begrensede datamaterialet er det vanskelig å trekke noen slutninger.

Andre kilder
I følge et anerkjent oppslagsverk fra 2015 er ikke atazanavir teratogent hos hverken mennesker eller i dyr. Det er også oppgitt at proteasehemmere (PI) generelt passerer placenta i liten grad, og føtal toksisitet er dermed regnet som lite sannsynlig (2). Den tilsendte artikkelen (1) er trolig publisert etter at bokens litteratursøk var avsluttet, da den ikke er referert til.

I en noe mindre studie fant ikke forfatterne forskjeller mellom atazanavir- og lopinavireksponerte (henholdsvis 106 versus 322 kvinner), med hensyn til uheldige effekter. Bruk av atazanavir var assosiert med bedre lipidprofil og høyere bilirubinnivåer hos mor (3). Det er verdt å merke seg at studien ikke fokuserte på misdannelser hos barna, men på fødselsvekt og parametre relatert til mors helse.

En studie undersøkte effekter av PI (henholdsvis ritonavir, lopinavir, atazanavir) på progesteronnivåer i drektige mus. Mus som brukte PI fikk lavere progesteronnivå, og fikk avkom med lavere fødselsvekt (4). Forfatterne sammenlignet også progesteronnivå hos to grupper gravide kvinner. Den ene gruppen hadde hiv-infeksjon og fikk PI-baserte regimer, mens den andre gruppen hadde ikke hiv-infeksjon. Vi anser ikke dette som sammenlignbare grupper.

I en mindre engelsk studie (n=135 kvinner) konkluderer forfatterne med at atazanavir kan brukes som en komponent i antiretroviral behandling i svangerskapet hos kvinner som er intolerant for andre hiv-regimer (5). Artikkelen er vanskelig å tolke.

Retningslinjer for bruk av atazanavir under graviditet avviker. WHO anbefaler ikke atazanavir som førstelinjebehandling til gravide med hiv-infeksjon (6), mens European AIDS Clinical Society (EACS) anbefaler blant annet kombinasjonen av atazanavir sammen med ritonavir (7).

Konklusjon
Vår mening er at atazanavir etter individuell vurdering kan brukes av gravide kvinner som har behov for dette legemiddelet. Datagrunnlaget er imidlertid begrenset og har metodologiske svakheter.

Referanser
  1. 1. Williams PL, Crain MJ et al. Congenital anomalies and in utero antiretroviral exposure in human immunodeficiency virus-exposed uninfected infants. JAMA Pediatr 2015; 169(1): 48-55.
  2. 2. Schaefer C, Peters P et al., editors. Drugs during pregnancy and lactation 2015; 3rd ed.: 152-153, 157-158.
  3. 3. Floridia M, Ravizza M et al. Atazanavir and lopinavir profile in pregnant women with HIV: tolerability, activity and pregnancy outcomes in an observational national study. J Antimicrob Chemother 2014; 69(5): 1377-84.
  4. 4. Papp E, Mohammadi H et al. HIV protease inhibitor use during pregnancy is associated with decreased progesterone levels, suggesting a potential mechanism contributing to fetal growth restriction. J Infect Dis 2015; 211(1): 10-8.
  5. 5. Samuel M, Bradshaw D et al. Antenatal atazanavir: a retrospective analysis of pregnancies exposed to atazanavir. Infect Dis Obstet Gynecol 2014;961375.
  6. 6. Verdens helseorganisasjon (WHO). Consolidated guidelines on the use of antiretroviral drugs for treating and preventing HIV infection: recommendations for a public health approach June 2013. http://www.who.int/ (Sett: 11. mars 2015).
  7. 7. European AIDS Clinical Society (EACS): Guidelines, version 7.1. http://www.eacsociety.org/ (Publisert: November 2014).