Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: Send ditt tlf.nr. per e-post og vi ringer tilbake (kl. 08.30 -15.30).
E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2011; spm.nr. 555, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 20.06.2011

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Stressende drømmer etter vaksine mot svineinfluensa

Dato for henvendelse: 20.06.2011

RELIS database 2011; spm.nr. 555, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: Kvinne i 30-årene som kun bruker salbutamol (Ventoline) ved behov. De siste 1-2 år vært plaget med svært realistiske drømmer om "dagligdagse" hendelser - gjerne stressende situasjoner. Hun føler at de varer hele natten. Har ingen innsovningsvansker, ikke plaget med tidlig oppvåkning eller at hun får sove for lite, men pga "stress" i drømmene kjenner hun seg alldeles ikke uthvilt. Har lest en artikkel om at en kvinne fikk en tilsvarende reaksjon etter svineinfluensavaksinen, setter selv sine symptom i relasjon med vaksineringen. Er dette en bivirkning som kan tilskrives vaksinen?

SVAR: Pandemrix er vaksinen som ble brukt profylaktisk mot influensa forårsaket av A(H1N1)v 2009 virus, såkalt "svineinfluensa". Psykiatriske eller nevrologiske bivirkninger som er rapportert i forbindelse med vaksinen er hodepine, insomni, somnolens, parestesier og svimmelhet (1). I etterkant av massevaksinasjonene som ble foretatt i flere land, er det rapportert økt insidens av narkolepsi hos barn og unge. Det pågår for tiden studier som undersøker eventuell årsakssammenheng. Endelig konklusjon foreligger ikke (2). Ved søk i relevante databaser har vi ikke funnet at det er publisert litteratur vedrørende bivirkninger som kan passe med pasientens symptomer (3-5, PubMed). Dersom dette virkelig er en bivirkning av Pandemrix må den i så fall være sjeldent forekommende. Det er også mulig at pasientens plager har annen årsak.

Hvis pasientens søvnplager er betydelige, bør dette utredes videre. Det bør da gjøres en grundig søvnanamnese som også innebefatter psykososiale faktorer (stress og angst kan påvirke søvnen), komparementopplysninger om eventuell aktivitet under søvn og i hvilken grad pasienten er påvirket av søvnplagene også på dagtid. Søvndagbok kan også benyttes for å gi behandlende lege mer innsikt i pasientens situasjon. Ved behov kan pasienten henvises til en objektiv søvnregistrering for blant annet nattlig polysomnografi, der både kvantitet og kvalitet av søvnen vurderes, og pulsoksymetri med tanke på apnéperioder og fallende oksygenmetning (6).

Konklusjon
Vi har ikke funnet at det er beskrevet bivirkninger av Pandemrix som sammenfaller helt med pasientens plager, men at det dreier seg om en sjelden bivirkning kan ikke utelukkes helt. Andre årsaker til søvnplagene er mer sannsynlig. Ved betydelige søvnplager bør pasienten utredes nærmere for å klarlegge årsak.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Pandemrix. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 24.03.2011).
  2. 2. European Medicines Agency. European Medicines Agency recommends interim measures for Pandemrix. http://www.ema.europa.eu (15.04.2011)
  3. 3. Sweetman SC, editor. Martindale: The complete drug reference. Pandemrix. http://www.medicinescomplete.com/ (17.06.2011).
  4. 4. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. Influensavaksine. http://www.legemiddelhandboka.no/ (17.06.2011).
  5. 5. Lexi-drugs in Lexicomp. Influenza Virus Vaccine (Inactivated). http://www.helsebiblioteket.no/ (17.06.2011).
  6. 6. Rugland E. Søvn og søvnsykdommer - Hjerneuka 2008 (Foredrag). http://www.ahus.no/stream_file.asp?iEntityId=13909 (17.06.2011).