Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00

Telefon er bemannet:
mandag-fredag kl. 10-15

E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2015; spm.nr. 5569, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 15.05.2015

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Forverring av atopisk eksem og akne - bivirkninger av metylfenidat?

Dato for henvendelse: 15.05.2015

RELIS database 2015; spm.nr. 5569, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: En pasient har fått forverring av atopisk eksem under bruk av Concerta (metylfenidat). I tillegg har pasienten fått abscessdannelse i huden, spesielt i ansiktet, noe som har ført til daglig bruk av antibiotika. Lege spør om det er grunn til å tro at det er en sammenheng mellom bruk av Concerta og oppblomstring av atopisk eksem og kviser/abscesser og om dette i så fall er doseavhengig.

SVAR: Det er kjent at metylfenidat kan gi ulike hudbivirkninger. Dette gjelder særlig ved bruk av plaster (1,2).

I preparatomtalen til Concerta (metylfenidat) depottabletter er utslett, kløe og urtikaria angitt som vanlige bivirkninger, bulløse tilstander og eksfoliative tilstander som mindre vanlige bivirkninger og makuløst utslett og erytem som sjeldne bivirkninger (3).

I WHOs internasjonale bivirkningsdatabase er det per i dag 13 rapporter på eksem og 24 rapporter på akne assosiert med metylfenidat. WHO understreker at datauttrekk fra bivirkningsdatabasen ikke representerer WHOs offisielle syn og at data ikke er homogene med tanke på innsamling gjennom spontanrapporteringssystemet. Opplysningene kan ikke brukes for å dokumentere sammenheng mellom det aktuelle legemiddelet og bivirkningen eller til å vurdere frekvens av bivirkningen (4).

Generelt angir Norsk Legemiddelhåndbok for helsepersonell at de vanligste bivirkningene ved bruk av sentralstimulerende midler oftest er forbigående. Hos noen kan bivirkningene minske ved dosereduksjon eller langsommere opptrapping i utprøvingsperioden. Hudbivirkninger er imidlertid ikke nevnt (5).

Det kan nevnes at i to kasuistikker er det beskrevet at metylfenidatindusert utslett har blitt vellykket behandlet med desensitisering (6,7). I det ene tilfellet fikk en åtte år gammel jente kløende makulopapulært utslett en uke etter oppstart med metylfenidat (6). Desensitiseringen ble foretatt med gradvis økende dose over ti dager fra 6 mcg første dag til 10 mg siste dag. I det andre tilfellet fikk en syv år gammel gutt med psoriasis generalisert erytem, kløe og feber fem timer etter første administrering av metylfenidat (7). Desensitiseringen ble foretatt med gradvis økende dose over seks dager fra 24 mcg første dag til 20 mg siste dag.

VURDERING
Det er kjent at metylfenidat kan gi ulike hudbivirkninger, og dette tilsier at det er mulig at pasientens forverring av atopisk eksem og akne kan skyldes bruk av Concerta. Hvorvidt dette er doseavhengige bivirkninger er vanskelig å si. Dersom symptomene bedres ved reduksjon av dosen eller seponering, vil det styrke årsakssammenhengen.

Referanser
  1. 1. Clinical Pharmacology 2015 database. Methylphenidate. Gold Standard, Inc. http://www.clinicalpharmacology.com/ (13. mai 2015).
  2. 2. Micromedex® 2.0 (online). Methylphenidate (Drugdex System). http://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 6. mai 2015).
  3. 3. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Concerta. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist oppdatert: 8. april 2015).
  4. 4. Verdens Helseorganisasjon (WHO). Bivirkningsdatabase (Søk: 13. mai 2015).
  5. 5. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. Metylfenidat og lisdeksamfetamin/deksamfetamin/amfetamin. http://www.legemiddelhandboka.no/ (Publisert: 22. mai 2013).
  6. 6. Confino-Cohen R, Goldberg A. Successful desensitization of methylphenidate-induced rash. J Child Adolesc Psychopharmacol 2005; 15(4): 703-5.
  7. 7. Rodrigues J, Botelho C et al. Desensitization to methylphenidate-the relevance of continued drug intake for a successful outcome. Allergol Immunopathol (Madr) 2008; 36(5): 303-5.