Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: Send ditt tlf.nr. per e-post og vi ringer tilbake (kl. 08.30 -15.30).
E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2015; spm.nr. 5886, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 17.08.2015

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Effekt av lamotrigin på antikonsepsjonspiller

Dato for henvendelse: 17.08.2015

RELIS database 2015; spm.nr. 5886, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: Lege spør om Lamictal (lamotrigin) vil påvirke effekt av Cerazette (desogestrel) eller ordinære p-piller.

SVAR: Det er viktig å være klar over at to forhold kan ha betydning ved kombinasjon av lamotrigin og p-piller.

• Lamotriginkonsentrasjonen kan påvirkes av antikonsepsjonsmidlet
• Gestagenkonsentrasjonen kan påvirkes av lamotrigin

Østrogen induserer glukuronidkonjugerende enzymer (UGT1A4). Derved økes utskillelsen og reduseres serumkonsentrasjonen av lamotrigin med opp til 50 %. I den p-pillefrie uken vil lamotriginkonsentrasjonen stige - med fare for bivirkninger (1). Så lenge pasienten ikke opplever bivirkninger i den p-pillefrie uken, vil det i de fleste tilfeller ikke være nødvendig å foreta noen dosereduksjon.

På oppdrag fra WHO anbefaler en ekspertgruppe at man bør unngå kombinasjonspreparater hos pasienter som bruker lamotrigin (2). Den enkleste måten å stabilisere serumkonsentrasjonen av lamotrigin ved samtidig bruk av kombinasjons-p-piller, er imidlertid bruk av prevensjon uten p-pillefri uke (vedvarende hormonell prevensjon) (3). I den norske preparatomtalen av Lamictal står det at bruk av prevensjon uten p-pillefri uke bør vurderes (4).

Rene gestagenpreparater påvirker ikke lamotriginkonsentrasjonen (5). Nevnte ekspertgruppe fant derfor ingen betenkeligheter med bruk av rene gestagenpreparater sammen med lamotrigin (2). Dette selv om lamotrigin kan påvirke serumnivåene av levonorgestrel (1). Effekten er imidlertid moderat, og suppresjon av ovulasjon blir opprettholdt. Fordi man likevel ikke helt kan utelukke at kvinnene får en noe mer usikker prevensjon med denne kombinasjonen, oppfordres de til å være oppmerksom på eventuelle endringer i menstruasjonsmønsteret, eksempelvis blødning utenom menstruasjonsperioden (4).

Referanser
  1. 1. Sidhu J et al. The pharmacokinetic and pharmacodynamic consequences of the co-administration of lamotrigine and a combined oral contraceptive in healty female subjects. Br J Clin Pharmacol 2006; 61(2): 191-9.
  2. 2. Aguglia U et al. Italian consensus conference on epilepsy and pregnancy, labor and puerperium. Epilepsia 2009; 50 (suppl.1): 7-23.
  3. 3. Rabe T et al. Kontrazeption und Schwangerschaft bei Frauen mit Epilepsie-Eine Stellungnahme der DGGEF. J Reproduktionsmed. Endokrinol 2010; 7(3): 159-78.
  4. 4. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Lamictal. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (sist oppdatert 16. juli 2015).
  5. 5. Reimers A. et al. Interactions between hormonal contraception and antiepileptic drugs: Clinical and mechanistic considerations. Seizure 2015; 28: 66-70.
  6. 6. Sidhu J et al. The pharmacokinetic and pharmacodynamic consequences of the co-administration of lamotrigine and a combined oral contraceptive in healty female subjects. Br J ClinPharmacol 2006; 61(2): 191-9.