Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: Send ditt tlf.nr. på e-post og vi ringer deg opp med en gang.
E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2015; spm.nr. 6085, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 09.10.2015

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Vaksiner hos pasient med nevrodegenerativ sykdom som får Imukin

Dato for henvendelse: 09.10.2015

RELIS database 2015; spm.nr. 6085, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: Hvordan skal man innrette vaksinasjon av pasienter som bruker Imukin

SVAR: Konklusjon:
Friedreich ataxi er den vanligste av forskjellige sjeldne arvelige ataxier. Friedreich ataxi karakteriseres med manglende koordinasjon grunnet dysfunksjon i cerrebellum og dens nerveforbindelser.
Undertegende har sett på sak angående pasient med Friedrichs ataxi som bruker Imukin og som i følge barnevaksinprogrammet skal ha HPV og MMR vaksine.
Grunnlidelsen, dens alvorlighetsgrad og prognose(1), må ligge til grunn ved vurdering av eventuell vaksinering. De enkeltes vaksinene må vurderes oppimot risiko for eksponering.
Pas. er neppe i populasjonen med størst risiko for eksposisjon for HPV, undertegnede har kontaktet Folkehelseinstituttet som bes komme med en kvalisfisert vurdering av nødvendighet av aktuelle vaksiner for denne konkrete pasienten, og event. grad av risiko dersom vaksinen ikke taes.
Videre er det naturlig at Folkehelseinstituttet gjør en vurdering av pas. immunstatus mtp. event. tidligere vaksiner (MMR ?), og event. nåværende grad av beskyttelse.
Det er ikke naturlig at RELIS foretar disse vurderingene.
Pasientens helhetlige helse er selvfølgelig første prioritet, og det må vurderes om kontinuerlig Imukin-behandling fordres for å ivareta dette.
Behovet for fortsatt Imukin-behandling må vurderes av behandlende lege/nevrolog.

Vurdering:
Imukin (inneholder interferon-gamma-1b fremstilt ved rekombinant DNA-teknikk i e.coli).
Imukin aktiverer makrofager og brukes i behandlingen av kronisk granulomatøs sykdom(sykdommer hvor fagocyttene har nedsatt evne til produksjon av reaktive oksygenforbindelser, dette fører til nedsatt evne til mikrobedrap, spesielt katalasepositive bakterier og sopp). Imukin metaboliseres i lever halveringstid 3-6 timer, ordineres subcutant, inaktiveres i mage-tarmkanal.
Imukin har vist seg å ha effekt også hos pasienter med Friedreich ataxi som karakteriseres med nevrologisk dysfunksjon, kardimyopati og diabetes.
Sykdommen har dårlig prognose og gjennomsnittlig tid fra symptomdebut til behov for rullestol er 11-25 år.
I preparatomtalen av imukin; ”frarådes samidig behandling med heterologe serumproteiner eller immunologiske preparater(vaksiner) pga. risiko for uventet eller forsterket immunrespons”(2).
Tilfeller av Friedrich ataxi er svært begrenset både i Norge (3) og på verdensbasis med få tilfeller.
Det er derfor også begrenset tilgang på forskning(4) og etter omfattende litteratursøk er det ikke funnet relevant litteratur eller studier på behandling med imukin og vaksinasjoner.


Referanser
  1. 1. Pousset, Francoise, et al. "A 22-Year Follow-up Study of Long-term Cardiac Outcome and Predictors of Survival in Friedreich Ataxia." JAMA neurology (2015): 1-8.
  2. 2. Statens legemiddelverk. Preparatomtale. Imukin. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok. 08.09.2013
  3. 3. Wedding, Iselin M., et al. "Friedreich ataxia in Norway–an epidemiological, molecular and clinical study." Orphanet journal of rare diseases 10.1 (2015): 108.
  4. 4. Lynch, David et al. "Friedreich Ataxia: New findings, new challenges." Annals of neurology 76.4 (2014): 487-488