Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: Send ditt tlf.nr. per e-post og vi ringer tilbake (kl. 08.30 -15.30).
E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2015; spm.nr. 6116, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 17.10.2015

 • RELIS Sør-Øst

 • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Mirabegron og andre P-glykoprotein- hemmere og deres effekt på Dabigatran og andre NOAC sine plasmakonsentrasjoner.

Dato for henvendelse: 17.10.2015

RELIS database 2015; spm.nr. 6116, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: Finnes det noen klinisk relevans av interaksjonen mellom Dabigatran og Mirabegron.

SVAR: Det er ikke funnet noen registrerte interaksjoner som viser klinisk relevans for mirabegron (Betmiga) ved samtidig bruk med dabigatran.(1,2,3).
For øvrig er det vist økning i blødningsrisiko av andre P-gp-hemmere f.eks SSRI/SNRI(4).
Det anbefales også i preparatomtalen av dabigatran at man reduserer doseringen fra 150mg x 2 til 110mg x 2 ved bruk av Verapamil (5).
Verapamil regnes som en moderat P-gp-hemmer uten at det angis hvorledes ”moderat” er angitt og vurdert i forhold til de andre P-gp-hemmerne, eller f.eks grapejuice (6).
Det konkluderes med at det foreligger svært lite informasjon og kunnskap om effekten av P-gp-modulerende substanser og deres interaksjoner på NOACène med tanke på bl.a økt blødningsrisiko (7).

Vurdering:
Mirabegron (8,9) har hemmende effekt på det intestinale P-glycoproteinet (P-gp) som transporterer medikamenter fra cytoplasma til luminal side av celler til videre utskillelse.
Dabigatran etexilat er pro-drug med 3-7% biotilgjengelighet når dette er absorberes i tynntarmen og hydrolyseres ved karboxylesteraser til dabigatran kan det virke som aktivt medikamentet i blodet.
Dabigatran etexilat er substrat for P-gp og skilles ut av cytoplasma til tarmlumen, i forhold til nivå av aktivt virkende P-gp.
Dabigatran er ikke substrat for P-gp og kan ikke skilles ut.
For øvrig er det vist at ved en hemming av P-gp vil man få en redusert utskillelse av Dabigatran etexilat og derved en tilsvarende økning av konsentrasjon av dabigatran i blodet.
Det er gjort in vivo studier som viser blant annet økte konsentrasjoner av dabigatran ved bruk av bl.a P-gp-hemmerne amiodoron, verapamil, ticagrelor og ved bruk av SSRI/SNRI er det okt blødningsrisiko.
In vitro ser man også at bl.a ciklosporin også virker hemmende på P-gp og man har også gjort målinger av dabigatran-konsentrasjon i blod hos pasienter som bruker mirabegron, men det foreligger ingen kliniske studier som har sett på P-gp-hemmerne samlet(10,11).

Referanser
 1. 1. ( ) Statens legemiddelverk. Interaksjonssøk. Dabigatron og Mirabegron. http://www.legemiddelverket.no/interaksjonssok. 16102015
 2. 2. ( )Sundhedsstyrelsen (Danmark). Den nationale Interaktionsdatabase. http://www.interaktionsdatabasen.dk/.16102014.
 3. 3. ( )Drug Interactions Checker.Dabigatran og mirabegron.http://www.drugs.com/drug_interactions.html.17.10.2015.
 4. 4. ( )Ezekowitz, Connolly et al. "Rationale and design of RE-LY: randomized evaluation of long-term anticoagulant therapy, warfarin, compared with dabigatran." American heart journal 157.5 (2009): 805-810.
 5. 5. ( )Statens legemiddelverk. Preparatomtale. Dabigatran. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok. søkt 17.10.2015.
 6. 6. ( )Clinical Pharmacology 2015 database. Interaksjoner dabigatron. Gold Standard, Inc. http://www.clinicalpharmacology.com/.16102015.
 7. 7. ( )Stöllberger, Finsterer et al. Relevance og P-glycoprotein in stroke prevention with dabigatran, rivaroxaban and apixaban. Herz. 2015 Apr;40 Suppl 2:140-5. doi: 10.1007/s00059-014-4188-9. Epub 2015 Jan 25. PMID:25616425.
 8. 8. ( )Sanford, Mark, Lyseng-Williamson et al. "Mirabegron: a guide to its use in overactive bladder syndrome in the EU." Drugs & Therapy Perspectives 31.4 (2015): 107-111.
 9. 9. ( )Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell.Dabigatron.Mirabegron. http://www.legemiddelhandboka.no/. sist endret 14102014.
 10. 10. ( )Liesenfeld, Lehr et al. "Population pharmacokinetic analysis of the oral thrombin inhibitor dabigatran etexilate in patients with non-valvular atrial fibrillation from the RE-LY trial." Journal of Thrombosis and Haemostasis 9.11 (2011): 2168-2175.
 11. 11. ( )Iosub, Trotti et al. "The Measure of Plasma Concentrations Is Crucial in Managing Dabigatran Treatment in Non-Valvular Atrial Fibrillation." Blood 124.21 (2014): 5088-5088.